Joogivee kvaliteet

Kadrina valla veevärkide joogivee kvaliteet 

Terviseameti kodulehel  https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/joogivee-ohutus leiate täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/ kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse. Kadrina valla veekäitlejate ja veevärkide leidmiseks kirjutage otsingu lahtrisse maakond - Lääne-Viru ja linn/vald - Kadrina.

Vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

27.10.2017 kehtima hakanud määruse nr 82 redaktsiooni kohaselt on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/joogivee-ja-loodusliku-mineraalveekaitlemine/veevarkide-riskihindamine.