Uku liivakarjääri apellatsioonkaebuse menetlusse võtmine

1.03.24

Tallinna Ringkonnakohus võttis 28.02.2024 menetlusse AS Tariston poolt esitatud apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu 26.01.2024 otsuse peale haldusasjas nr 3-22-2460.

1. Keskkonnaamet keeldus 19.10.2022 korraldusega nr DM-117720-23 AS-le Tariston maavara kaevandamise loa andmisest Uku liivamaardlas Uku liivakarjääris põhjusel, et kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus keskkonnaloa andmisega ning KeA-l ei ole pädevust hinnata kohaliku omavalitsuse arvamuse õiguspärasust keskkonnaloa andmise menetluses.

2. AS Tariston esitas 18.11.2022 Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles palus 1) tühistada KeA 19.10.2022 korraldus nr DM-117720-23 ja kohustada KeA-d asja uuesti otsustama; 2) tunnistada Kadrina Vallavolikogu nõusoleku andmisest keeldumine õigusvastaseks ja kohustada Kadrina Vallavolikogu asja uuesti otsustama.

3. Tallinna Halduskohus jättis kaebuse 26.01.2024 otsusega rahuldamata.

4. AS Tariston esitas Tallinna Ringkonnakohtule 26.02.2024 apellatsioonkaebuse, milles palub tühistada halduskohtu otsus ja teha uus otsus, millega kaebus rahuldada.

Vaideotsus (Soomukse III liivakarjääri kaevandamisluba)

Keskkonnaamet tunnistas 22.11.2023 antud korralduse nr DM-120674-26 ning sellega antud maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-516412 kehtetuks (registreeritud Kadrina valla dokumendiregistris 16.02.2024 nr 6-3/84/2024 all).

Keskkonnaluba anti Kadrina vallas Arbavere külas riigiomandis Loobu metskond 31 (katastritunnus: 27202:001:0458) ja Loobu metskond 33 (katastritunnus: 27301:001:0138) kinnistutel Soomukse III maardlas liiva kaevandamiseks (edaspidi ka kaevandamisluba).

MTÜ Eesti Metsa Abiks (edaspidi vaide esitaja) esitas 20.12.2023 Keskkonnaametile vaide Soomukse III keskkonnaloa kehtetuks tunnistamiseks (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis (edaspidi DHS) 21.12.2023 nr 1-7/23/222), parandatud vaie esitati 28.12.2023 (DHS 28.12.2023 nr 1-7/23/222-4).

Tallinna Looduskoostöö Koda MTÜ avaldas 27.12.2023 vaidele toetust (DHS 28.12.2023 nr 1-7/23/222-3) ning väitis, et vaidega ühinevad Tallinna Looduskoostöö Koda MTÜ ja Nõmme Tee Selts MTÜ, põhjendusega, et Soomukse III liivakarjäär asub vahetult Ohepalu looduskaitseala kõrval ning antud tegevus avaldab märkimisväärset negatiivset mõju Ohepalu looduskaitsealale.

Keskkonnaamet küsis 29.12.2023 kirjaga nr 1-7/23/222-5 huvitatult isikutelt seisukohta ning juhtis tähelepanu, et HMS § 76 lg-le 3 alusel ei saa Tallinna Looduskoostöö Koda MTÜd ning Nõmme Tee Selts MTÜ-d lugeda vaide esitajateks, kuna nad ei ole vaide esitaja vaiet allkirjastanud ning vaide esitaja ei ole Keskkonnaametile esitanud volikirja või muud volitust tõendavat dokumenti, et vaide esitaja esindab täiendavalt ka nimetatud MTÜ-sid.

Keskkonnaamet küsis vaidele seisukohta ka Kadrina vallalt HMS § 82 p 5 alusel. Keskkonnaamet andis võimaluse esitada oma poolse seisukoha ka keskkonnaloa omajal.

Keskkonnaloa omaja EMG Karjäärid OÜ esitas enda seisukoha 12.01.2024 kirjaga (DHS 15.01.2024 nr 1-7/23/222-7). Loa omaja asus seisukohale, et vaide esitaja nõue kaevandamisloa kehtetuks tunnistamiseks ei ole põhjendatud ning vaie tuleb jätta rahuldamata.

Kadrina Vallavalitsus esitas seisukoha 16.01.2024 korraldusega nr 16 (Kadrina valla dokumendiregistris nr 2-3/16/2024 all).

Eelpool nimetatud MTÜ-d enda seisukohta määratud tähtajaks ei esitanud.

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse lõpetamine

Keskkonnaamet teavitab, et lõpetas Uku uuringuruumis geoloogilise uuringuloa menetluse.

OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood 14872152) esitas Keskkonnaametile taotluse nr T‑L.MU/1021177 geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) saamiseks Uku uuringuruumis (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 23.10.2023 dokumendina nr DM-126217-1, parandatud taotlus 31.10.2023 dokumendina nr DM‑126217‑3).

Taotletav Uku uuringuruum asub Uku külas, Kadrina vallas, Lääne-Viru maakonnas, hõlmates osaliselt riigiomandisse kuuluvat kinnistut Loobu metskond 105 (katastritunnus 27301:001:0132, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Antud katastriüksuse riigivara valitseja on Kliimaministeerium ning riigivara volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kadrina Vallavolikogu keeldus 20.12.2023 otsusega nr 97 uuringuloa andmisest Uku uuringuruumis (registreeritud Kadrina valla dokumendiregistris nr 6-3/502/2023-1 all ning registreeritud KOTKAS-es 28.12.2023 dokumendina nr DM-126217-10).

Keskkonnaamet edastas Kadrina vallavolikogu keelduva otsuse OÜ-le MERKO KAEVANDUSED arvamuse avaldamiseks (registreeritud KOTKAS-es 28.12.2023 dokumendina nr DM-126217-11) ning selgitas, et MaaPS § 35 lg 1 p 10 kohaselt keeldutakse uuringuloa andmisest kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus uuringuloa andmisega.

OÜ MERKO KAEVANDUSED teatas 09.01.2024 kirjaga (registreeritud KOTKAS-es 09.01.2024 dokumendina nr DM-126217-12), et võtab oma esitatud Uku uuringuruumi uuringuloa taotluse tagasi ning palus menetlus lõpetada.

Haldusmenetluse seaduse § 43 lõike 1 punkti 2 kohaselt lõpeb haldusakti andmise menetlus taotleja poolt taotluse tagasivõtmisega.

Geoloogilise uuringu loa otsus

Keskkonnaamet teatab, et võttes aluseks maapõueseaduse § 26, § 32, § 35 ning lähtudes OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood: 14872152) esitatud taotlusest (T-L.MU/1020390), otsustab:

* Anda OÜ-le MERKO KAEVANDUSED geoloogilise uuringu luba nr L.MU/520163 Tagapere uuringuruumi, kehtivusajaga kolm aastat (lisatud).

* Geoloogilise uuringu loale nr L.MU/520163 kantakse järgnevad tingimused:

1. Geoloogilise uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel RMK Lääne-Virumaa metsaülemat välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.

2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

Keskkonnaloa menetluse otsus

Keskkonnaamet annab teada, et lähtudes kaalutlusest ja võttes aluseks Green Recycling OÜ 14.07.2023 esitatud keskkonnaloa taotlusest (taotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 10.08.2023 nr DM-125351-3) ning esitatud lisaandmetest (registreeritud 08.09.2023 nr DM-125351-7), võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 40, § 46, jäätmeseaduse § 1 lg 4 ja 41, § 73 lg 2 p-d 2, 3 ja 4, § 76 lg 1, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 4, § 59 otsustab:

* Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Green Recycling OÜ keskkonnaleksloa nr KL-519910 andmise menetluse nr M-125351 raames, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

* Anda Green Recycling OÜ-le tähtajatu keskkonnaluba nr KL-519910 aadressil Rakvere tee 3a, Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 27305:002:0002) asuvale Rakvere tee 3a ohtlike ja tavajäätmete käitluskohale (edaspidi käitluskoht) alljärgnevaks:

- jäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite lammutamisel tekkivate osade korduskasutamiseks ette valmistamiseks);

- ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite lammutamiseks, romusõidukite lammutamisel tekkivate ohtlike jäätmete korduskasutamiseks ette valmistamiseks, ohtlike jäätmete ladustamiseks) (JäätS § 73 lg 2 p-le 3);

- metallijäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite lammutamiseks, tekkivate metallijäätmete korduskasutuseks ette valmistamiseks ning tekkivate metallijäätmete ladustamiseks) (JäätS § 73 lg 2 p-le 4).

* Määrata keskkonnaloale nr KL-519910 nõue, mille kohaselt peab ettevõttel keskkonnaloa nr KL-519910 kehtivuse ajal olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokument õnnetusjuhtumistest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks. Ettevõte peab enne finantstagatise lõppemist esitama Keskkonnaametile uue finantstagatise olemasolu tõendava dokumendi.

* Määrata keskkonnaloale nr KL-519910 nõue, mille kohaselt tuleb romusõidukeid käidelda vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sealjuures peab kogu aeg olema tagatud, et käitluskoht vastaks kehtestatud nõuetele ning tagatud oleks õigusaktidega nõutud sihtarvude täitmine.

Keskkonnaluba nr KL-519910 on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil: https://kotkas.envir.ee/.

Keskkonnaloa menetluse otsus

Keskkonnaamet annab teada, et lähtudes kaalutlusest ja võttes aluseks osaühing EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374) esitatud taotlusest otsustab:

* anda EMG Karjäärid OÜ-le (registrikood 14273374) Soomukse III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaluba nr KL-516412 kehtivusajaga 15 aastat.

* Seada keskkonnaloale kõrvaltingimused / nõuded lähtuvalt käesoleva korralduse 3.4. „Kõrvaltingimuste seadmine" toodust:

1. Soomukse III liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piirile, Linnumäe kinnistu (katastritunnus: 27301:001:0170) poolsele alale, tuleb rajada müratõkkevall kõrgusega 3 m. Meede kehtib mõlemale Soomukse III liivakarjääri lahustükile.

2. Soomukse III liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piirile, Ohepalu looduskaitseala (EELISe kood: KLO1000230) poolsele alale, tuleb rajada müratõkkevall kõrgusega 3 m.

3. Mobiilne töötlemissõlm (nt purustus- ja sorteerimissõlm, sõelumiskompleks) ei tohi töötamise ajal, mäeeraldisel ega selle teenindusmaal, paikneda Linnumäe kinnistul (katastritunnus: 27301:001:0170) asuvatele hoonetele lähemal kui 300 m.

4. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 ℃ ning toimub kaevandamistegevus (MaaPS § 6), on keskkonnaloa omajal kohustus kasta karjääris kaevise transportimisel kasutatavaid karjäärisiseseid teid ning mobiilset töötlemissõlme (nt purustus- ja sorteerimissõlm, sõelumiskompleks) ajal, mil toimub kivimi purustamine killustikuks, väljatud materjali sorteerimine vms tegevus, et vältida tahkete osakeste (PM) levikut välisõhus.

5. Katastriüksusel Loobu metskond 33 (katastritunnus: 27301:001:0138) paikneval lahustükil asuva metsatee nr 2730512 (Tuksmani tee) rekonstrueerimise, hooldamise ja kasutamise tingimused leppida kokku loa omaja ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahel.

6. Riigitee tugimaantee nr 24 Tapa – Loobu tee (ETAK ID 4307872) rekonstrueerimise, hooldamise ja kasutamise tingimused leppida kokku loa omaja ja tee omaniku vahel enne tee kasutamist kaevandatava materjali väljaveoteena.

7. Kui liivapesu seadme veega varustamiseks rajatakse puurkaev, mille veevõtt ületab 150 m 3 kuus või 10 m3 ööpäevas, vajab see keskkonnaluba ning tingimused veevõtu ja seire kohta seatakse keskkonnaloa veeosas.

8. Minimeerimaks võimaliku reostuse teket, tuleb kaevandamis- ja töötlemistehnika korrasolu regulaarselt kontrollida ja masinate hooldustöid teha ainult selleks ette nähtud spetsiaalsetel hooldusplatsidel.

9. Võimalike rikete ning avariide tagajärjel tekkiva kütuse- või õlireostuse likvideerimiseks peab karjääris olemas olema vajalikus koguses absorbenti (näiteks turvas, saepuru või sünteetilised absorbendid), millega saab tekkinud reostuse kokku korjata.

10. Avarii korral tuleb reostus koheselt lokaliseerida ning teavitada Keskkonnaametit, Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit.

* Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine keskkonnaloa nr KL-516412 taotluse menetluse raames.

* Avalikustada keskkonnaloa andmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaluba nr KL-516412 on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil: https://kotkas.envir.ee/.

Taotletav Soomukse III liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas kahel riigiomandisse kuuluval lahustükil, kinnistutel Loobu metskond 31 (katastritunnus: 27202:001:0458; edaspidi põhjapoolne lahustükk) ja Loobu metskond 33 (katastritunnus: 27301:001:0138; edaspidi lõunapoolne lahustükk). Kinnistute valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Soomukse liivamaardla (registrikaart nr 0362) täiteliiva aktiivse tarbevaru 12 ja 13 plokke.

Keskkonnaloa muutmine

Keskkonnaamet annab teada, et arvestades aktsiaselts Kadrina Soojus (registrikood 10338177, aadress Rakvere tee 11, Kadrina alevik, Kadrina  vald,  Lääne-Viru  maakond) 11.09.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise taotlust ja võttes aluseks atmosfääriõhu kaitse seaduse § 89, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 2, § 41 lg 5, § 45, § 59 lg 5 p 1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2³ ning haldusmenetluse seaduse § 40, § 53 lg 2 p 2, § 61 lg 1 otsustab:

 • Muuta aktsiaselts Kadrina Soojus keskkonnaluba nr  L.ÕV/320813 vastavalt keskkonnaloa muutmise taotlusele ning väljastada aktsiaseltsile tähtajatu kehtivusega muudetud keskkonnaluba nr L.ÕV/320813 Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus Rakvere tee 11 (katastritunnus 27304:002:0430) kinnistul asuvale käitisele alljärgnevaks:
 • Paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamine.
 • Muuta keskkonnaloal nr L.ÕV/320813 olevaid eritingimusi ning kanda asjakohased eritingimused keskkonnaloa nr L.ÕV/320813 tabelisse A7 „Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused".
 • Kehtestada keskkonnaloa nr L.ÕV/320813 tabelis A7 töökorralduslikud nõuded ning ühekordsed  mõõtmiskohustused  hindamaks  saasteainete  sisalduse  vastavust  2030.aasta 1.jaanuarist rakenduvatele heite piirväärtustele.
 • Teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile Kadrina Soojus ja Kadrina Vallavalitsusele.
 • Korraldus jõustub aktsiaseltsile Kadrina Soojus teatavaks tegemisest.

AS Kadrina Soojus omab tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/320813, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus Rakvere tee 11 (registriosa nr 2327431; katastritunnus 27304:002:0430; sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistul asuvast käitisest (edaspidi Kadrina katlamaja).

AS Kadrina Soojus taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/320813 muutmist seoses loa ajakohastamisega ning kehtiva seadusandlusega vastavusse viimisega, sh keskkonnaministri 05.11.2017 määrusega nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid". Käitise tegevuse osas ettevõte muudatusi ei taotle.

Atmosfääriõhu  kaitse  seadusele  (edaspidi AÕKS)  ja  keskkonnaministri  23.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis" (edaspidi määrus nr 56) nõuetele vastav taotlus on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 11.09.2023 dokumendi nr DM-125684-3 all.

 

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ  Merko  Kaevandused (registrikood  14872152,  aadress  Järvevana  tee  9g,  Kesklinna  linnaosa,  Tallinn,  Harju maakond,  11314)  taotluse  nr  T-L.MU/1020390  geoloogilise  uuringu  loa  (edaspidi uuringuluba)  saamiseks  Tagapere  uuringuruumis  (registreeritud  keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.09.2023 dokumendina nr DM-125769-1).

Taotletav  uuringuruum  asub  Mõndavere  külas,  Kadrina  vallas,  Lääne-Viru  maakonnas riigiomandisse  kuuluval  kinnistul  Loobu  metskond  8 (katastritunnus  27301:001:0126). Taotletav  uuringuruumi  teenindusala  pindala  on  21,79  ha.  Geoloogilise  uuringu  käigus planeeritakse  rajada  kuni  20  uuringukaeveõõnt  ja  kuni  20  uuringupuurauku  maksimaalse uurimissügavusega 10 m. Taotletava loa kehtivusaeg on kolm (3) aastat. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus.

Planeeritavates  uuringupunktides  määratakse  kasuliku  kihi  paksus,  kirjeldatakse  maavara  ja selle lamami setteid. Kogu kasuliku kihi ulatuses võetakse proovid litoloogiliste erimite kaupa laboratoorseteks määranguteks. Mõõdetakse veetase puuraukudes. Uuringuala  kohta  koostatakse  instrumentaalmõõdistamise  alusel  topograafiline  plaan. Kameraaltööde  käigus  analüüsitakse  saadud  andmestikku  (sh  laboritulemused)  ja  koostatakse aruanne varu arvele võtmiseks maavarade registris.

Geoloogilise uuringu loa taotluse seletuskirja alusel piirneb uuringuruumi teenindusala lõunast avalikus  kasutuses  oleva  metsateega  Läsna-Peerunõmme  tee  (nr  2730037),  mille  äärmise sõiduraja välimine serv asub taotletava uuringuruumi teenindusala lõunaservast vähemalt 1 m kaugusel. Uuringuruumist ~1,70 km idas asub püsikattega tugimaantee Tapa - Loobu (nr 24).

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel lähimas Keskkonnaameti büroos. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaloa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a; Tallinn 6547; telefonil (56564094). 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45201) nimele on antud tähtajatu keskkonnaluba nr KL-517143 Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus Kadrina paisjärv
kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe paisutamiseks Kadrina paisul (PAIS025640), kehtivusega alates 01.01.2023.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-109882.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2019258

Keskkonnaloa menetluse otsus

Keskkonnaamet annab teada, et lähtudes kaalutlusest ja võttes aluseks osaühing Enera (registrikood 10810378) esitatud taotlusest otsustab:

* Anda osaühingule Enera (registrikood 10810378) Undla II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaluba nr KL-516984 kehtivusajaga 15 aastat.

* Seada keskkonnaloale kõrvaltingimused / nõuded lähtuvalt käesoleva korralduse 3.4. „Kõrvaltingimuste seadmine" toodust.

1. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 ℃ ning toimub kaevandamistegevus, on keskkonnaloa omanikul kohustus kasta karjääris kaevise transportimisel kasutatavaid karjäärisiseseid teid.

2. Keskkonnaloaga lubatud tegevusi võib mäeeraldisel ja selle teenindusmaal teostada esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8.00-18.00. Laupäeval, pühapäeval ning riiklikel pühadel on keskkonnaloaga lubatud tegevus mäeeraldisel ja selle teenindusmaal keelatud.

3. Undla II kruusakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piirile, mis külgnevad Jõeveski (katastritunnus 27302:002:0088) ja Kütijõe (katastritunnus 27302:002:0711) kinnistutega (mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa kirde- ning idakülg), tuleb rajada vähemalt 3 m kõrgused müratõkkevallid.

4. Riigitee nr 17151 Põima – Kadrina (ETAK ID 4308124) hooldamise ja kasutamise tingimused leppida kokku loa omaniku ja tee omaniku vahel enne tee kasutamist kaevandatava

materjali väljaveoteena.

* Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine keskkonnaloa nr KL-516984 taotluse menetluse raames.

* Avalikustada keskkonnaloa andmine ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaluba nr KL-516984 on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

aadressil: https://kotkas.envir.ee/.

Keskkonnaloa menetluse otsus

9.11.22

Keskkonnaamet annab teada, et lähtudes kaalutlusest ja võttes aluseks Aare Innelauri 10.08.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse, tuginedes veeseaduse § 187 p 7, § 191 lg 1, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 1 ja lg 5, haldusmenetluse seaduse § 40, § 46 ja § 53 lg 1 p 1 ja lg 2 p 2, otsustab:

 • Anda Aare Innelaurile (isikukood: 36706225218) tähtajatu keskkonnaluba nr KL-516677 Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Jõepere külas Pundiveski kinnistul (registriosa nr 3254931, katastritunnus 27305:003:0019) Loobu jõe paisutamiseks Pundiveski paisuga.
 • Seada loale kõrvaltingimus, mille kohaselt on loa andjal õigus luba kehtetuks tunnistada, kui Aare Innelaur ei vii paisu seisukorda nõuetele vastavaks või ei likvideeri paisutust hiljemalt 31.12.2023
 • Käesolev korraldus jõustub Aare Innelaurile teatavaks tegemisel.

Käesolev korraldus on keskkonnaloa nr KL-516677 lahutamatu osa. Keskkonnaluba nr KL-516677 on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Pundiveski paisu varemed asuvad Loobu jõe peamiseks lähteks olevatest allikatest 250 m allavoolu ning ülesvoolu ei jää lõheliste sigimis- ja kudealasid. Eelnevast tulenevalt ei sea Keskkonnaamet Pundiveski paisul kalade läbipääsu tagamise kohustust, kuid märgib, et paisu korrastamisel või likvideerimisel on kõige parem lahendus pais ümber ehitada paiskärestikuks.

Paisutamise eesmärk on ajaloolise Valgma järve ehk Pundi järve säilitamine, mis kuulub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonda. Veetaseme jälgimiseks paigaldatakse veemõõdulatt ja seatakse sisse ülevaatusleht (hoolduspäevik).

 

Toimetaja: GETHE ROHUMÄGI

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse menetlusse Osaühingu Vinni Varahaldus (registrikood 11235031; aadress: Tööstuspargi tn 6, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond) poolt 22.09.2022 esitatud Orapere liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamiseks esitatud keskkonnaloa taotluse.

Taotletav Orapere liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kiku külas OÜ-le Vinni Varahaldus kuuluval katastriüksusel Orapere (katastritunnus: 71601:002:0045).

Osaühing Vinni Varahaldus taotleb maapõueseaduse alusel Orapere liivakarjääris maavara kaevandamiseks keskkonnaluba. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Orapere liivamaardla (registrikaart nr 0985) täiteliiva aktiivse tarbevaru 1 plokki. Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,78 ha, sh mäeeraldise pindala 6,74 ha.

Taotluse seletuskirja kohaselt on 16.09.2020 seisuga täiteliiva tarbevaru 188 tuh m3, millest kaevandatav varu on 173,5 tuh m3. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada teedeehituses, üldehituses ja ehitussegudes.

Taotletava mäeeraldise teenindusmaa kattub idaservas osaliselt Kõrbse turbamaardla (registrikaart nr 0324) hästilagunenud turba aktiivse reservvaru1 plokiga.

Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa lõunaosa kattub kaitsmata põhjaveega alaga (Eesti looduse infosüsteemi kood LTA1000309) ning asub täielikult Pandivere ja Adavere Põltsamaa nitraaditundlikul alal (Eesti looduse infosüsteemi kood LTA1000001).

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel lähimas Keskkonnaameti büroos.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaloa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a; Tallinn 6547; telefonil (56564094). 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Uku liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa andmisest keeldumine

Arvestades alljärgnevat ja lähtudes Tariston AS (10887843) maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusest, otsustas Keskkonnaamet:

1.1. Keelduda ettevõttele AS Tariston maavara kaevandamise loa andmisest Uku liivamaardlas Uku liivakarjääris.

1.2 Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Tariston AS (registrikood 10887843, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317) esitas Keskkonnaametile 22.01.2018 kirjaga taotluse maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis KOTKAS 23.01.2018 nr 12-2/18/1080). Taotleja esitas 31.01.2022 kaasajastatud ja kehtivate õigusaktidega vastavusse viidud keskkonnaloa taotluse (31.01.2022 DM-117720-12).

Taotletav Uku liivkarjääri mäeeraldis asub koos teenindusmaaga Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas riigile kuuluval kinnistul Loobu metskond 34 (katastritunnus 27301:001:0125). Uku liivakarjääri mäeeraldise pindala on 17,65 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 20,76 ha.

Uku liivakarjäär kattub maakonnaplaneeringuga Lääne-Viru maakonna territooriumile määratud rohelise võrgustiku koridoriga. Lähimad majapidamised paiknevad taotletavast liivakarjäärist u 400 m kaugusel loodes ja u 300 m kaugusel edelas. Avalikustamise käigus esitasid 2018. aastal taotluse kohta oma seisukohti ja vastuväiteid eraisikust piirinaabrid.

Keskkonnaamet leidis 2018 läbiviidud analüüsi tulemusel ning Majandus- ja Kommunikatsiooniameti (MKM) kinnitusel, et taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonnas on ehitusliiva osas varustuskindlus jätkuvalt tagatud rohkem kui 10 aastaks, mistõttu riiklik huvi puudub. 2020 aga MKM muutis oma seisukohti ja teatas, et kõnealuse karjääri avamine on siiski oluline. Antud hinnangu tõttu jätkas Keskkonnaamet loa andmise protsessi.

2020 tegi Kadrina Vallavolikogu oma 27.05.2020 otsusega nr 124 ettepaneku keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) läbiviimiseks Uku liivakarjääri piirkonnas. Kuna Keskkonnaamet pidas mittevajalikuks KMH algatada, selgitas Kadrina Vallavolikogu oma järgnevates pöördumistes, et ei ole seega keskkonnaloa andmiseks nõusolekut andnud, kuna puudub vajalik info olukorra hindamiseks.

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Menetlusse on võetud Aare Innelauri 10.08.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1014241, mis on esitatud Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Jõepere külas Pundiveski kinnistul Loobu jõe paisutamiseks Pundiveski paisuga.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-120499, taotluse nr T-KL/1013511-3. Keskkonnaamet avaldab keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Pundiveski pais asub Loobu jõel (VEE1077900), paisu koordinaadid on: X= 6574868 ja Y=624054. Paisu konstruktsioonid paiknevad kahel kinnistul: Pundiveski kinnistul (27202:001:0724) ja riigiomandis oleval nimeta kinnistul (27202:001:0527). Pundiveski kinnistul paikneb veskihoone vare ja parempoolne liigveelase, riigile kuuluval kinnistul paikneb pinnastamm. Vasakpoolne liigveelase paikneb mõlemal kinnistul, samuti paikneb mõlemal kinnistul paisjärv (Valgma järv ehk Pundi järv, VEE2022600). Paisjärv kuulub vooluveekogumisse 1077900_1, Loobu Udriku ojani.

Loa taotlemiseks on koostatud paisu tehnilise seisukorra eskperthinnang. Paisutamise eesmärk on ajaloolise Valgma järve ehk Pundi järve (registrikood VEE2022600) säilitamine, mis kuulub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonda. Paisutamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju Keskkonnamõju hindamise ja keskonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Veetaseme jälgimiseks paigaldatakse veemõõdulatt ja seatakse sisse ülevaatusleht (hoolduspäevik).

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

27.04.22

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Enera (registrikood: 10810378) (aadress Reinu tee 18, Viljandi linn, Viljandi maakond) poolt 25.03.2022 esitatud taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.03.2022 numbriga DM-119646) on võetud menetlusse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud 30.03.2022 numbriga DM-119646-3.

Osaühing Enera taotleb keskkonnaluba Undla II kruusakarjääris maavara kaevandamiseks. Kaevandatavaks maavaraks on ehituskruus. Eesmärk on hakata karjääri materjali kasutama lähipiirkonna teedeehituses ja üldehitustöödel.

Taotletav Undla II kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Veski-Nagala (katastritunnus 27202:001:0688) ja Nagala päikesepaneeli 1 (katastritunnus 27202:001:0690). Taotletava mäeeraldise pindala on 4,82 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindalad on 5,53 ha. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Taotletav mäeeraldis hõlmab Undla kruusamaardla (registrikaardi nr 990) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokk 2. Kogu kaevandatav tarbevaru asub põhjaveetasemest kõrgemal.

Seisuga 01.01.2022 on taotletava Unlda kruusakarjääri mäeeraldisega seotud jääkvaru järgmine:
1 plokk – ehituskruusa tarbevaru 313 tuh m3, millest kaevandatav varu 288 tuh m3

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval etteteamisel (info@keskkonnaamet.ee; 5656 4094) lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=76522

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1912550

Toimetaja: GETHE ROHUMÄGI

Keskkonnaloa menetluse otsus

22.06.22


Keskkonnaamet annab teada, et lähtudes kaalutlustest ja võttes aluseks OÜ Pixner poolt 20.04.2022 esitatud taotluse, tuginedes atmosfääriõhu kaitse seaduse § 2, § 89, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 5, haldusmenetluse seaduse § 40, § 46 a kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1- 1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" lisa 8 „Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna põhimäärus" punktiga 2.5.1. ja Keskkonnaameti peadirektori 09.07.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/137 "Teabehalduse korra kinnitamine", otsustan:

 • Anda OÜ-le Pixner (registrikood (registrikood 10246222; aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Kauba tn 27, 45201) tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr KL-516022 saasteainete paiksetest heiteallikatest välisõhku väljutamiseks.
   
 • Avalikustada keskkonnaloa nr KL-516022 andmise teade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 1.4. Jätta keskkonnaloa nr KL-516022 andmise teade avaldamata kohalikus ajalehes.
   
 • Käesolev korraldus jõustub OÜ-le Pixner teatavaks tegemisel.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Pixner (registrikood: 10246222) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Kauba tn 27, 45201) esitas 20.04.2022 keskkonnaloa taotluse, mille Keskkonnaamet võttis menetlusse.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks ja käitis, millele taotletakse keskkonnaluba, asub aadressidel: Kauba tn 27, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 27304:003:1500), Kauba tn 29, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus (27304:003:0012), Aasa tn 16, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus (27304:003:0032) ja Tööstuse tn 2, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 27304:003:1490).

OÜ Pixner tegeleb kontori- ja kauplusemööbli tootmisega (EMTAKi kood 31011). Ettevõte teeb eritellimustöid (toolid, lauad, lasteaiamööbel ja koolimööbel). Tööaeg on tööpäeviti kella 8:00-17:00. Laupäeviti ja pühapäeviti ettevõte ei tööta.

Ettevõttes toimub tooli osade valmistamiseks puidu mehhaaniline töötlemine ning lakkimine ja liimimine. Pixner OÜ tootmisterritooriumil on viis välisõhu heiteallikat – lakiruumi ventilatsiooniava, liimiga katmine, katlamaja ja ning saepuru laadimine. Samaaegselt saab kasutada nii mööbli valmistamise kui ka lakkimise ja liimimise ruume.

Ettevõttel Pixner OÜ on õhusaasteluba vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus 67), lisa kohaselt, kuna heiteallikatest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus on üle 0,5 tonni
aastas.

Käitises toimuvatelt viimistlustöödelt eralduvate LOÜde kogus ületab nimetatud künniskogust ja sellest lähtuvalt on vajalik keskkonnaloa taotlemine.

Käitise tootmisterritooriumi pindala on 11 919 m² ning on sihtotstarbeks 100% tootmismaa. Territoorium on ümbritsetud elamumaaga, ja transpordimaaga. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse andmetel ei asu ettevõtte tootmisterritooriumil ja selle vahetus läheduses looduskaitsealuseid objekte.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu linn, 51004. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1912714

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aru Grupp Aktsiaselts (registrikood: 10108425) (aadress Rakvere tee 12, Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45203) esitas 31.08.2021 paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/320525 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekti), mille Keskkonnaamet võttis menetlusse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse käitisele, mille tootmisterritoorium hõlmab Kadrina vallas Hulja alevikus järgmiseid kinnistuid: Rakvere tee 8 (27202:001:0362), Rakvere tee 10 (27202:001:0360), Rakvere tee 12 (27202:001:0309). Ettevõtte põhitegevusala on puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad) – EMTAK 16231.

Käitises paikneb kokku 16 heiteallikat: puidukatelde korstnad, puidu mehhaanilise töötlemise ja saepuru laadimise heiteallikad, värvimise, kuivamisalade ventilatsioonid ja pahteldustsehhi ventilatsiooniava. Ettevõtte tööaeg on esmaspäevast-reedeni kl. 06:30-22:30. Aasta jooksul lendub käitise heiteallikaste välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 86,665 tonni, süsinikoksiidi 13,167 tonni, tahkeid osakesi (summaarselt) 2,285 tonni, lämmastikdioksiidi 2,304 tonni ja vääveldioksiidi 0,121 tonni.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KADRINA SAUNAKLUBI (registrikood: 80274444) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Sauna tn 5) poolt 05.08.2021 esitatud keskkonnaloa nr L.VV/332344 muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Taotluse kohaselt soovib mittetulundusühing: 1) suurendada lubatud pinnaveevõttu Sauna tiigist (VEE2012201) mahuni kuni 4000 m3/aastas; 2) lisada keskkonnaloale pinnaveevõtt Loobu jõest (VEE1077900); 3) muuta loa omanikuks MTÜ Kadrina Terviserada (registrikood: 80589610; aadress: Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Tapa tee 4, 45201).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-116682 all.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada keskkonnaloa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Avalor Invest OÜ (registrikood: 11969862) (aadress Ede-Mäekalda, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) poolt esitatud Saksi III liivakarjääris maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS; edaspidi KOTKAS 16.07.2021 numbriga DM-116535-1) on võetud menetlusse.

Saksi III liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Pariisi külas eraomandisse kuuluval Viinani (katastritunnus 71601:002:0300) katastriüksustel.

Avalor Invest OÜ taotleb maapõueseaduse alusel Saksi III liivakarjääris maavara kaevandamiseks keskkonnaluba. Loksa kruusakarjäär hõlmab täielikult Saksi kruusa maardla (registri kaart nr 0871) ehitus liiva aktiivse tarbevaru 13. plokki. Nii mäeeraldise kui mäeeraldise teenindusmaa pindala on 8,79 ha. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada tsiviil- ja teedeehituses.

Taotluse seletuskirja kohaselt on 01.05.2021 seisuga Saksi III liivakarjääri mäeeraldisega seotud maavaravaru kogus järgmine: plokk 13 ehitusliiva aktiivne tarbevaru 496 tuh m3 ja kaevandatava varu kogus 467 tuh m3.

Taotletava mäeeraldise ning selle teenindusmaa lõunaosa kattub kaitsmata põhjaveega alaga (keskkonnaregistri kood LTA1000033). Taotletav mäeeraldis ning selle teenindusmaa kattuvad täielikult Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alaga (keskkonnaregistri kood LTA1000001).

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel lähimas Keskkonnaameti büroos.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaloa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a; Tallinn 6547; telefonil (56564094). 

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Enera (registrikood: 10810378) (aadress: Reinu tee 18, Viljandi linn, Viljandi maakond) esitatud taotluse alusel on valminud Undla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja uuringuloa eelnõud.

Undla II uuringuruum asub Lääne-Virumaal Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Otrimaa (katastritunnus 27202:001:0192). Uuringuruumi teenindusala pindala on 5,53 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus rajatakse kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 7 m. Uuritavateks maavaradeks on täiteliiv ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat.

Täiendavalt teostatakse uuringu käigus järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine materjali terastikulise koostamise määramiseks, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 5656 4094, info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult suuliselt või kirjalikult meiliaadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Narva mnt 7a, Tallinn 15172 kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Enera (registrikood: 10810378) (aadress Reinu tee 18, Viljandi linn, Viljandi maakond) poolt 07.05.2021 esitatud (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.05.2021 dokumendina nr DM-115712-1 ja korrigeeritud taotlus DM- 115712-3 dokumendina nr DM-115712-3) taotlus on menetlusse võetud.

Uuringuluba taotletakse Lääne-Virumaal Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Otrimaa (27202:001:0192). Uuringuruumi nimetus on Undla II uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,53 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 7 m. Uuritavateks maavaradeks on täiteliiv ja täitekruus. Taotluse seletuskirja kohaselt pole Otrimaa katastriüksusel taotletava Undla uuringuruumi teenindusala piires varasemalt geoloogilisi uuringuid läbi viidud, kuid samal pinnavormil, taotletavast alast ca 90 m põhja pool on varem kruusa kaevandatud.

Taotletava teenindusala idapiir ulatub Udriku oja (keskkonnaregistri kood VEE1078200) kalda piiranguvööndini (kattumist ei ole). Uuringuruumi teenindusala põhjaosale jääb puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0003783) sanitaarkaitseala. Taotluse seletuskirja kohaselt lammutatakse teenindusalast välja jääv kasutuseta puurkaev (keskkonnaregistri koodiga PRK0003783) maaomaniku poolt.

Taotletava uuringuruumi teenindusala lõunapiir ulatub Elektrilevi OÜ-le kuuluva 1-20 kV keskpinge elektriõhuliini KOLU 2:KDO (VID kood K1983453) kaitsevööndini (kattumist ei ole). Sama elektriõhuliini põhja poole suunduv haru kulgeb üle uuringuruumi loodenurga, elektriõhuliini kaitsevöönd on 10 m liini teljest ja see asub uuringuruumi teenindusalal. Uuringuruumi teenindusalal asuvad Elektrilevi OÜ elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (VID kood 212977705; kaitsevöönd 1 m projektsioonist maapinnal) ning alajaam ja jaotusseade Nagala:(Tapa) (VID kood M245192; kaitsevöönd 2 m objektist). Uuringuruumi põhjaosas suunduvad Elektrilevi OÜ alla 1 kV elektriõhuliinid (VID kood M23029165 ja M23029166) uuringuruumi teenindusalal asuvasse hoonesse, liinide kaitsevöönd on 2 m liini teljest. Taotluse seletuskirja kohaselt lammutab maaomanik taotletaval teenindusalal asuva tootmishoone ning taotleb elektripaigaldiste ümberehituse projekteerimist.

Taotletava uuringuruumi teenindusala põhjapiir jääb Põima – Kadrina riigitee nr 17151 äärmise sõiduraja välimisest servast ca 30 m kaugusele.

Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine materjali terastikulise koostamise määramiseks, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks (2) aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, Tartu linn, Tartu linn, 50303 Tartu maakond).

Loa kehtivusaeg 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Keskkonnaameti kontoris

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood: 10045989) (aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Puiestee tn 2, 44201) on maavara kaevandamise keskkonnaloa nr LVIM-016 omaja. Keskkonnaamet algatab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõike 2 punkti 4 alusel koosmõjus maapõueseaduse § 66 lõikega 2 keskkonnaloa nr LVIM-016 muutmise menetluse korrastamise suuna muutmiseks.

Laukasoo turbatootmisala mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas riigi omandis oleval Laukasoo turbaraba katastriüksusel (katastritunnis 27301:001:0560), mis kattub täies ulatuses Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndiga. Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri (edaspidi kaitse-eeskiri) võeti vastu Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määrusega nr 18. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitseja Keskkonnaamet. 28.04.2000 välja antud kaevandamisloal nr LVIM-016 on märgitud järgmine kõrvaltingimus: Karjääri maa rekultiveeritakse ehk korrastatakse metsamaaks ja veekogus.

Lahemaa rahvuspargi kaitseala hõlmab täielikult Euroopa Liidu (EL) Natura 2000 kaitsealade võrgustiku kuuluva Lahemaa linnu- ja loodusala. Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Sama direktiiviga sätestati Natura võrgustiku osaks ka 1979. aastal jõustunud linnudirektiivi (2009/147/EÜ) alusel valitud linnualad. Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Lahemaa rahvuspark ja ühtlasi Lahemaa loodusala kaitse-eesmärk on kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 2006, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas

Rahvusvahelise kohustuse täitmiseks on vajalik loodusdirektiivi elupaigatüüpide soodsa seisundi tagamine, st nende looduslik levila peab olema muutumatu suurusega või laiendama.

Keskkonnaamet leiab, et on põhjendatud muuta Lauka turbatootmisala korrastamise suund märgala taastamiseks. Kaevandamisloa nr LVIM-016 muutmisega ei muudeta muid loaga seatud ning hetkel kehtivaid nõudeid ja kohustusi, kuid kaasajastatakse asjakohases mahus.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee; 5656 4094).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/ (dokumendi registreerimisnumber: DM-115222-2)

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada menetluse algatamise otsuse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn). 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress: Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) 04.12.2020 esitatud taotluse alusel on valminud Soomukse III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse ja loa eelnõud.

Taotletava uuringuruumi nimetus on Soomukse III uuringuruum ning see asub kahel lahustükil. Taotletava uuringuruumi lahustükid asuvad Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas kinnistutel Loobu metskond 31 (katastritunnus: 27202:001:0458) ja Loobu metskond 33 (katastritunnus: 27301:001:0138). Mõlemad kinnistud kuuluvad riigile. Kinnistute valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on kokku 30,55 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja/või kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ning ehituskruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine puuraukudes, topograafiline mõõdistamine, proovide võtmine ja laboratoorsed katsetused. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ OÜ (registrikood 14212964, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).

Antavale loale kantakse järgmised kõrvaltingimused:

 1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Lääne-Virumaa metsaülemat välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
 2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele antud keskkonnaluba nr L.VV/333873 on muudetud seoses keskkonnaloa nõuete muutmisega.

Kadrina Vallavalitsusele on antud 25.11.2019 tähtajatu keskkonnaluba Loobu jõe paisutamiseks Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse, Sepikoja tee ning Silla kinnistutel Loobu paisul, kehtivusega alates 01.06.2020.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-114399 all.

 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) taotlus geoloogilise uuringu tegemiseks Soomukse III uuringuruumis on menetlusse võetud.

Taotletava uuringuruumi nimetus on Soomukse III uuringuruum ning see asub kahel lahustükil. Taotletava uuringuruumi lahustükid asuvad Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas kinnistutel Loobu metskond 31 (katastritunnus: 27202:001:0458) ja Loobu metskond 33 (katastritunnus: 27301:001:0138). Mõlemad kinnistud kuuluvad riigile. Kinnistute valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on kokku 30,55 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja/või kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ning ehituskruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine puuraukudes, topograafiline mõõdistamine, proovide võtmine ja laboratoorsed katsetused. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ OÜ (registrikood 14212964, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SKP Invest OÜ (registrikood: 11476740) (aadress Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn 51004 Tartu maakond) taotluse alusel on võetud menetlusse geoloogilise uuringu luba.

Uuringuluba taotletakse Lääne-Virumaal Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Otrimaa (27302:002:0581). Uuringuruumi nimetus on Undla uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,24 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 7 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ja ehitus- ja täitekruus. Taotluse seletuskirja kohaselt on Otrimaa katastriüksusel taotletava Undla uuringuruumi teenindusala piires on varasemalt ehitusmaavara kaevandatud, kuid taotletava teenindusala piires asuva vana karjääriala kohta geoloogiliste uuringute andmed puuduvad. Taotluse seletuskirja kohaselt koosnevad Eesti geoloogilise baaskaardi (Kadrina leht 6433) andmetel piirkonna oosid väga muutliku terastikulise koostisega materjalist, sisaldades nii kristalliinse koostisega rahne ja munakaid kui ka eriteralist kruusakat liiva.

Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine materjali terastikulise koostamise määramiseks, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks (2) aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, Tartu linn, Tartu linn, 50303 Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 56564094, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile menetluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 on muudetud seoses veelloa kehtivuse pikendamisega kuni 31.03.2021.

Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud keskkonnaloa nr L.VV/323246 muutmise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa nr L.VV/323246 eelnõu. Keskkonnaluba nr L.VV/323246 muudetakse loa kehtivuse pikendamiseks uue keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuni 31.03.2021.
Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).
Eelnõu(de)  ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas menetluse nr M-111152 all.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. 
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Plast Osaühing (registrikood: 11604468) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Viru tn 1, 45201) poolt esitatud keskkonnaloa taotlus on võetud menetlusse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse 73 lg 2 p-le 2 plasti höövli- ja treilaastude jäätmekoodiga 12 01 05 kogumiseks, ladustamiseks- R13 ja ringlussevõtuks toimingukoodiga R3m- mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel. Plastijäätmete kogumist ja taaskasutamist kavandatakse Lääne-Viru maakonnas, Kadrina alevikus, Viru tn 1b kinnistul katastritunnusega 27202:001:0387 kinnistu registriosa numbriga 13965850.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS menetluse nr M-108719 alt ja dokumendina T-KL/1002472.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keelduva otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Kunderi 18, 44307. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 on muudetud seoses veelloa kehtivuse pikendamisega kuni 31.08.2020.

Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas menetluse nr M-109584 all.

 

Keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidiKeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud menetlusse Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood 10045989, aadress: Puiestee tn 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond; edaspidi ettevõte) 19.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse (edaspidi taotlus) vee erikasutamiseks (edaspidi veeluba).

Veeluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Leikude külas Armiko turbatootmisalal (registriosa nr 3267231, katastritunnus 27302:002:0048) turba kogumisväljakute sademe- ning kuivendusvee Pakitu peakraavi (keskkonnaregistrikood VEE1078300) juhtimiseks.

Ettevõte omab Armiko turbatootmisalal maavara kaevandamise luba nr L.MK.LV-35915 kehtivusega kuni 01.05.2030.

Veeluba on kohustuslik kui juhitakse suublasse sademevett jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile ning juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett (veeseadus § 187 p 6 ja 9).

Keskkonnaamet rakendab veeloa andmisel avatud menetlust. Veeloa taotluse menetluse aeg on 90 päeva nõuetekohase taotluse saamisest arvates (KeÜS § 49 lg 1).

Digitaalselt on keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri DM-108961-1.

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

 
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.
 
Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud keskkonnaloa nr L.VV/323246 muutmise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa nr L.VV/323246 eelnõu. Keskkonnaluba nr L.VV/323246 muudetakse loa kehtivuse pikendamiseks uue keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuni 31.08.2020.
 
Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).
 
Eelnõu(de)  ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda (eriolukorra tõttu on võimalik eelnõudega tutvuda vaid digitaalselt). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas menetluse nr M-109584 all.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-post: info@keskkonnaamet.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. 
 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Vinni Varahaldus (registrikood: 11235031) (aadress Tööstuspargi tn 6, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 46601) taotlus geoloogilise uuringu loa saamiseks Orapere uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kiku külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Orapere (katastritunnus: 71601:002:0045) Uuringuruumi nimetus on Orapere uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11.25 ha. Taotletav uuringuruumi teenindusalal kattumist arvel oleva maavaravaruga ei ole. Kõrbse turbamaardla (registrikaart nr 0324) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala idaservast ca 20,3 m kaugusele ning Kiku turbamaardla (registrikaart nr 0323) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala lõunaservast ca 304 m kaugusele.

Geoloogilise uuringu eesmärk on välja selgitada looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, kvaliteet ja kogus. Taotluse seletuskirja kohaselt soovib taotleja, Osaühing Vinni Varahaldus juhul kui geoloogilise uuringu tulemusel kinnitatakse alal maavara aktiivne tarbevaru, soovib OÜ Vinni Varahaldus taotleda sinna kaevandamisõigust. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood: 11644539; aadress: Tartu mnt 84A - 50 10112 Tallinn).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel:56564094; e-post: info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317) poolt esitatud Uku liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse Uku liivakarjääri mäeeraldisele, mis asub koos teenindusmaaga Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas riigile kuuluval (valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) kinnistul Loobu metskond 34 (katastritunnus 27301:001:0125). Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Uku liivamaardla (registrikaardi nr 0954) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 ja 2 plokki.

Uku liivakarjääri mäeeraldise pindala on 20,41 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,36 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise aktiivse tarbevaru ehitusliiva kogus 3 536 tuh m3, millest kaevandatav varu on 3 165 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 211 tuh m³. Maavara plaanitakse kasutada teedeehitusel. Maavara kaevandamise loa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 56564094; e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312) esitatud Kalajärve II liivakarjäär mäeeraldisel maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/300603 muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Taotluse kohaselt soovib AS YIT Eesti pikendada kaevandamisloa kehtivust 13 aasta võrra kuna tootmistegevusest lähtuvalt ei ole võimalik kogu ehitusliiva tarbevaru väljata ning kaevandamisega rikutud maad korrastamist kaevandamisloaga määratud tähtajaks ehk 22.04.2020.

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 67 lg 1 sätestab, et kui kaevandamisloa kehtivusaja jooksul ei ole kaevandatavat maavara mäeeraldise piires täielikult ammendatud või kaevandatud maa ei ole korrastatud, pikendab kaevandamisloa andja loa omaja taotluse alusel loa kehtivust aja võrra, mis on vajalik maavara ammendamiseks, kuid mitte rohkem kui MaaPS § 60 lg 1 sätestatud tähtaja võrra. MaaPS § 60 lg 1 kohasel antakse liiva, kruusa, järvelubja, järvemuda ja meremuda kaevandamise luba antakse kuni 15 aastaks ja seega on lubatud luba ka pikendada 15 aasta võrra. Kuna maavara kaevandamise luba on pikendatud kahel korral (Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja 12.01.2012 korraldusega nr V 1-15/12/14 ja 02.01.2015 korraldusega nr V1-15/15/1) kokku 8 aasta võrra, siis on võimalik pikendada luba veel vaid 7 aasta võrra.

Kalajärve II liivakarjäär (katastritunnus 27301:001:0155, sihtotstarve: mäetööstusmaa 100%,) asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Läsna külas riigiomandisse kuuluval katastriüksusel. Nimetatud katastriüksuse valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Kalajärve II liivakarjääri mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala pindala 0,74 ha.

Kalajärve II liivakarjääri mäeeraldis on seotud Kalajärve maardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 4. plokiga. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus mäeeraldisel on 84 tuh m³, sh kaevandatav varu 49 tuh m³ (seisuga 30.04.2009. a). Maavara kasutusalaks on ehitus ja teedeehitus.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Geoloogilise uuringuloa menetluse teade

 

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Pärnu mnt 102b, 11312) poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on võetud menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse liiva uuringuks Kalajärve IV uuringuruumis. Uuringuruum asub osaliselt Harju maakonnas Kuusalu vallas Valgejõe külas ja osaliselt Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Läsna külas katastriüksustel Loksa metskond 39 (tunnus: 42301:005:0396; maatulundusmaa 100%); Loobu metskond 3 (tunnus: 27301:001:0172, maatulundusmaa 100%) ja Loobu metskond 4 (tunnus: 27301:001:0202, maatulundusmaa 100%). Nimetatud katastriüksuste omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kalajärve IV uuringuruum koosneb neljast eraldi lahustükist ja uuringuruumi teenindusala pindala on 146,46 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood: 11560452).

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele. Uuringuloa taotlust on kontrollinud keskkonnaregistri andmete volitatud töötleja, Maa-amet.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aru Grupp Aktsiaselts (registrikood: 10108425) (aadress Rakvere tee 12, Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45203) esitas 19.12.2019 paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/320525 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekti), mille Keskkonnaamet võttis menetlusse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse käitisele, mille tootmisterritoorium hõlmab Kadrina vallas Hulja alevikus järgmiseid kinnistuid: Rakvere tee 8 (27202:001:0362), Rakvere tee 10 (27202:001:0360), Rakvere tee 12 (27202:001:0309). Ettevõtte põhitegevusala on puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad) – EMTAK 16231.

Käitises paikneb kokku 15 heiteallikat: puidukatelde korstnad, puidu mehhaanilise töötlemise ja saepuru laadimise heiteallikad, värvimise ja kuivamisalade ventilatsioonid. Ettevõtte tööaeg on esmaspäevast-reedeni kl. 06:30-22:30. Aasta jooksul lendub käitise heiteallikaste välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 16,359 tonni, süsinikoksiidi 13,167 tonni, tahkeid osakesi (summaarselt) 4,908 tonni, lämmastikdioksiidi 2,304 tonni ja vääveldioksiidi 0,121 tonni. Põletusseadmete juures kasutatakse püüdeseadmena multisüklonit. Puidu mehaanilise töötlemise ja saepuru laadimise juures on kasutusel kottfiltrid, filterkangas ja Hekotek tsüklon. Värvimis- kuivamisalade ventilatsioonides puhastavad õhku kangasfiltrid, klaaskiudfilter, filterkotid ja kihiline paberfilter koos lisakangaga.

Aru Grupp Aktsiaselts vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 kohaselt, sest mõningate saasteainete heitkogused ja põletusseadmete võimsused ületavad määruses nr 67 kehtestatud künnist.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, 44307, Rakvere.

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on antud tähtajatu vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/333873 Loobu jõe (VEE1077900) paisutamiseks Lääne Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (PAIS016100).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1550069

Otseviit teadaandele: 

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonna-andmise-voi-andmisest-keeldumise-teade/2019/11/25/1550069

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV333873 andmise korralduse, keskkonnamõju eelhinnangu ja vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV333873 eelnõu.

Kadrina Vallavalitsus taotleb tähtajatu vee erikasutuse keskkonnaluba Loobu jõe (VEE1077900) paisutamiseks Lääne Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27 301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (PAIS016100).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee)

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud vee erikasutusloa nr L.VV/323246 pikendamise ja pikendamise korralduse eelnõu.

Kadrina Vallavalitsusele on antud vee erikasutusluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) taotleb tähtajatut vee erikasutusluba Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (Eesti Looduse Infosüsteemi ehk EELIS kood PAIS016100).

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Otseviit teadaandele

 

Kompleksloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldas 03.09.2018 Ametlikes Teadeannetes kompleksloa menetluse algatamise teate tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Viru Peekon OÜ (registrikood: 10764052) (aadress Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond) keskkonnakompleksloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 10.08.2018 nr DM-101363-3 all) on menetlusse võetud. Viru Peekon OÜ muutis 10.08.2018 taotlusega oma 04.07.2018 esitatud taotlust (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 04.07.2018 nr DM-101363-1 all), mille tulemusena algatas 27.08.2018 kirjaga nr DM-101363-5 Keskkonnaamet 10.08.2018 esitatud taotlusele uue menetluse ning lõpetas eelmise menetluse.

Kallukse seafarmis planeeritakse uueks maksimaalseks kohtade arvuks kuni 2352 kohta nuumsigadele, 615 kohta emistele ning 1440 kohta võõrdepõrsastele.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumendi number DM-101363-3).

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.