Koduteenus

 

teenuse nimetus Koduteenus
kirjeldus Koduteenuse eesmärk on tagada täisealise isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes, säilitades ja võimalusel parandades elukvaliteeti. Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. 
Koduteenuse omaosalustasu 3,50 eurot teenuskorra eest
teenuse maht Teenuse maht selgitatakse välja taotluse menetluse käigus lähtudes isiku abivajadusest. Abivajaduse hindamiseks külastab sotsiaalosakonna ametnik abi vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja toimingud ja tegevused, mille sooritamisel isik vajab kõrvalabi. Teenuse osutamise tingimused, kõrvalabi tegevuste loetelu, maht, tähtaeg teenuse hind ja teenuse osutaja määratakse sotsiaalosakonna ametniku haldusaktiga.
taotluse menetlemise aeg Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord    
Omaosalustasu suuruse kehtestamine sotsiaalteenuste osutamisel
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaaosakonnas ja valla kodulehel. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus.

Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid. 
taotluse vorm .rtf   .pdf