Alates 1. juulist 2020 muutuvad Ragn-Sells postiteenuste tasud

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid.

Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab Ragn-Sells alates 1. septembrist 2020 paberarvete väljastamise teenustasu 1,15 eurot. Tegemist on arve tootmise, ümbrikustamise ja postitamisega seotud kuludega.

Kõikidel klientidel on alati võimalik saada tasuta arveid e-mailile või tellida e-arve otse internetipanka. Lisaks saab igal ajal vaadata ja tasuda arveid Ragn-Sellsi iseteeninduses.

Kui inimesel ei ole endal ligipääsu e-postile, siis kindlasti on see võimalus tema perekonnaliikmetel, lähikondlastel või toetusisikutel. Ragn-Sellsi kogemus näitab, et paberarvete kasutamine ei tulene niivõrd sellest, et inimesel ei ole ligipääsu alternatiivsetele kanalitele, vaid on seotud varasemate harjumustega.

Muudatus rakendub 2 kuu pärast, mis annab kõikidele piisavalt aega, et edaspidi teha arvetega seotud toimingud e-kanalites.

 Tutvuge lähemalt 1. septembrist 2020 kehtima hakkavate postiteenuste tasudega.

 

Kadrina valla korraldatud jäätmeveo hinnad muutuvad

 

Ragn-Sells AS teostab Kadrina valla jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse raames segaolmejäätmete kogumist. Seoses jäätmeveoga seotud kulude kasvuga on Ragn-Sells pöördunud Vallavalitsuse poole taotlusega muuta teenuse hindu. Olulisimaks hinnakomponendi muutujaks on olnud jäätmete üleandmise kulude kasv.

 Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 1. veebruarist 2020.

Jäätmeveo hinnakiri alates 1. veebruarist 2020

 

 

Korraldatud jäätmevedu


01.05.2017 - 30.04.2022 osutab lepingu alusel korraldatud jäätmeveo teenust Kadrina valla veopiirkonnas Ragn Sells AS.
Kliendiinfo 606 0439 E - R 8.00 - 17.00.

Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik veopiirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud, suvila, elu-, tootmis- ja äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanikud ja ettevõtjad ning jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat jäätmeveoteenuse eest tasumisest. Juhul, kui graafikus märgitud veopäeval jäätmeid üle ei anta s.t ei ole jäätmemahutit välja pandud või on takistatud jäätmemahutile juurdepääs, on jäätmevedajal õigus esitada jäätmevaldajale tühisõiduarve.

Jäätmeseaduse § 71 kohaselt on Kadrina Vallavolikogu 30. novembri 2016 määrusega nr 77 "Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri" ja Kadrina Vallavolikogu 30. novembri 2016 määrusega nr 78 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" kehtestatud minimaalsed jäätmemahutite tühjendussagedused, mille kohaselt peab toimuma olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusaladel (Kadrina ja Hulja alevik) vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja ja hajaasustusaladel (kõik Kadrina valla külad) vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusaladel (Kadrina ja Hulja alevik) on jäätmemahutite minimaalne maht alates 80 liitrist ja hajaasustusega piirkondades on jäätmemahuti minimaalne maht alates 100 liitrist. Kui biolagunevaid jäätmeid kompostitakse omal kinnistul võib kasutada jäätmete üleandmiseks kuni 100 liitrist kilekotti, mille kaal ei ületa 10 kg. Tiheasustusaladel, kus biolagunevate jäätmete kompostimine kinnistes kompostimisnõudes (kompostrites) on tagatud, võib vallavalitsuse loaga segaolmejäätmeid regulaarselt üle anda vedajale üks kord 12 nädala jooksul.

Jäätmemahuti tühjendamine peab toimuma sagedusega, mis väldib jäätmemahuti ületäitumist, ebameeldiva lõhna ning kahjurite tekkimist. Piisava suurusega jäätmemahuti valikut peavad jälgima eriti uued moodustatud korteriühistud, kellel siiani puudub kogemus- kui suurt konteinerit jäätmete üleandmiseks peaks valima. Kui jäätmemahuti on ületäitunud s.t konteiner kaant ei ole võimalik sulgeda või on konteineri kõrvale/peale paigaldatud lisaks jäätmekotte- esitab jäätmevedaja lisaks jäätmemahuti tühjendustasule ka mahutiväliste jäätmete äraveo eest kõrgema lisatasu.

Graafikus märgitud veopäeval tuleb tagada jäätmemahutile ohutu ja vaba juurdepääs ning jäätmemahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid saab tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast. 240 liitrised ja väiksemad käsitsi teisaldatavad ratastel jäätmemahutid ja jäätmekotid võivad asuda kuni 10 m kaugusel (väravast väljaspool) jäätmeveoki võimalikust peatuskohast. Kaugemal kui 10 m asuvate jäätmemahutite tühjendamise eest on jäätmevedajal õigus küsida lisatasu.

Suuremad kui 240 liitrised ratastel jäätmemahutid ei tohi olla jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast üldjuhul kaugemal kui 5 meetrit (väravast väljaspool). Kaugemal kui 5 m asuvate jäätmemahutite tühjendamise eest on jäätmevedajal õigus küsida lisatasu. Kokkuleppel jäätmevedajaga, kui jäätmemahuti asub lukustatud värava/tõkkepuu taga, avab ja sulgeb jäätmevedaja lisatasu eest temale antud võtmega värava või tõkkepuu või paigaldab lisatasu eest oma võtmega kodeeritud tabaluku väravale/tõkkepuule.

Kui jäätmemahuti ei saa nõutud perioodi jooksul täis, võivad jäätmevaldajad kasutada mitme kinnistu peale ühismahuteid, seejuures peab jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad, hõlmatavad kinnistud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ja ühismahuti asukoht ning suurus. Ühismahutina ei saa kasutada 100 liitrist jäätmekotti. Ühismahuti kasutamise taotlus tuleb esitada Kadrina Vallavalitsusele.

Kui jäätmevaldaja kasutab oma kinnistut ainult suviti, siis on võimalik taotleda vallavalitsuselt luba jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks ainult suveperioodiks. Perioodilise liitumise puhul on jäätmevaldaja liidetud korraldatud jäätmeveoga 1. maist kuni 31. oktoobrini ja 1. novembrist kuni 30. aprillini saab jäätmevaldaja taotleda kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamist. Jäätmemahutite tühjendamissagedus perioodilise liitumise korral sõltuvalt asukohast-  tiheasustusalal iga 28 päeva järel ja hajaasustusalal iga 84 päeva järel.

Kadrina vallas mitme kinnistu omanik võib liituda korraldatud jäätmeveoga kõikide tema omandis olevate kinnistutega ning tal on õigus neil kinnistutel tekkivad jäätmed üle anda enda poolt valitud ühel kinnistul.

Erandkorras on võimalik taotleda kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamist, kui kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata (k.a suveperioodil). Kinnistu omanik esitab põhjendatud taotluse Kadrina Vallavalitsusele. Põhjendatud taotluse rahuldamise korral annab Kadrina Vallavalitsus korraldusega taotlejale loa kinnistu erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks. Kui kinnistu on erandkorras vabastatud pikemaks perioodiks kui üks aasta, tuleb kinnistu omanikul või omaniku esindajal esitada eelneva aasta vabastatud perioodi kohta 20. jaanuariks Kadrina Vallavalitsusele kinnituskiri, millega kinnitab, et korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolud ei ole muutnud s.t kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Kui kinnistu omanik või omaniku esindaja ei ole esitanud 20. jaanuariks Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, liidetakse kinnistu alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga.

Juhul, kui korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodi jooksul toimub kinnistu omaniku vahetus (kinnistu müük) või ilmnevad muud kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamise aluseks olnud asjaolud, tuleb sellest hiljemalt 30 päeva jooksul teada anda Kadrina Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Lea Uuenile e-posti aadressil lea.uueni@kadrina.ee või kadrina@kadrina.ee, 322 5620, 322 5600.