Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine või perioodiline liitumine

 Paberi ja kartongijäätmete veost saab ametnik vabastada jäätmevaldaja erandkorras juhul, kui kinnistul on tagatud "Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri" § 3 lg (2) nõuded – jäätmeid tuleb sortida nende tekkemomendil või vahetult tekkekohas ning § 24 lg (2) p 2) nõuded – viies jäätmed ise jäätmejaama või vastavatesse avalikesse kogumispunktidesse, sh jäätmemajadesse.

Teenuse nimetus

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine

Kirjeldus

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Jäätmeseaduse § 69 lõike 5 alusel esitab jäätmevaldaja järgmise aasta 20. jaanuariks  vallavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva taotluse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodil ei ole kinnistul elatud ega kinnistut kasutatud.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

Korralduses sätestatakse:
- jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
- vabastuse periood;
- tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Korraldatud jäätmeveoga perioodilist liitumist saab taotleda kinnistu omanik, kellele kuuluval kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata talvisel perioodil enam kui kolme järjestikuse kuu jooksul.

Jäätmeseaduse § 69 lõike 5 alusel esitab jäätmevaldaja järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva taotluse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodil ei ole kinnistul elatud ega kinnistut kasutatud.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata talvisel perioodil enam kui kolme järjestikuse kuu jooksul, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

Korralduses sätestatakse:
- jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
- vabastuse periood;
- tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Menetlemise aeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest

Õigusaktid

Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeseadus § 69

Kontaktisik

Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi

Teenuse taotlemine

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine

Vabastusega seotud kohutused

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja peab esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole jäätmeveoga liitumisest vabastatud aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või kinnistu omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

 

 

Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole vabastuse perioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

 Kui oled esitanud vabastuse segaolmejäätmete veole, ei ole vaja eraldi taotleda vabastust biolagunevate jäätmete veole.
Taotlemine Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine
Vajalikud sammud iseteeninduses taotluse esitamiseks
 • Iseteenindus avaneb kompostimise teemalehel
 • Deaktiveerige „kompostimine" filter ja valige „aktiivsed"
 • seejärel valige tekkinud kinnistute nimekirjast vastav kinnistu (aadressi all väikselt märgitud segaolmejäätmed) ning vajutage sellel
 • avaneb uus aken, sealt valige „taotle erandkorras vabastust"
 • kui kinnistut ei kasutata, jätke alguskuupäev selleks, mis süsteem pakub ja valige sobiv lõpukuupäev (maksimaalselt käesoleva jäätmeveo perioodi lõpp – 30.04.2027).

NB! Uue perioodi alguse lähenedes avaneb 2027. kevadel võimalus järgmiseks jäätmeveo perioodiks taotlust vajadusel uuesti esitada!

 

 

 • Iseteenindus avaneb kompostimise teemalehel
 • Deaktiveerige „kompostimine" filter ja valige „aktiivsed"
 • seejärel valige tekkinud kinnistute nimekirjast vastav kinnistu (aadressi all väikselt märgitud segaolmejäätmed) ning vajutage sellel
 • avaneb uus aken, sealt valige „taotle ajutist vabastust"
 • kui kinnistut kasutatakse hooajaliselt, saab talveperioodiks taotleda veost vabastust vahemikus 1. november -30. aprill.
 • vajadusel saab taotleda vabastust ka järgnevatele hooaegadele vajutades valikule „Lisa taotletud vabastusperiood järgmisele aastale".

NB! Uue perioodi alguse lähenedes avaneb 2027. kevadel võimalus järgmiseks jäätmeveo perioodiks taotlust vajadusel uuesti esitada!

 

 Kui iseteenindust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada, on võimalus esitada paberil taotlused vallamajas kohapeal.