Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine või perioodiline liitumine

1. Paberi ja kartongijäätmete veost saab ametnik vabastada jäätmevaldaja erandkorras juhul, kui kinnistul on tagatud "Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri" § 3 lg (2) nõuded – jäätmeid tuleb sortida nende tekkemomendil või vahetult tekkekohas ning § 24 lg (2) p 2) nõuded – viies jäätmed ise jäätmejaama või vastavatesse avalikesse kogumispunktidesse, sh jäätmemajadesseBlanketi leiate lehe allosast.
 2. Biolagunevate jäätmete veost saab ametnik jäätmevaldaja vabastada juhul, kui kinnistul sorteeritakse biolagunevad jäätmed nende tekkemomendil või vahetult tekkekohas ning komposteeritakse nõuetekohaselt "Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri" § 28 alusel. NB! Nii segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning paber ja kartongijäätmete puhul kehtib ühine taotlusblankett, millel saab vabastusi taotleda vastavalt vajadusele sobivaid valikuid välja tuues. Blanketi leiate lehe allosast.

Teenuse nimetus

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine

Kirjeldus

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Jäätmeseaduse § 69 lõike 5 alusel esitab jäätmevaldaja järgmise aasta 20. jaanuariks  vallavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva taotluse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodil ei ole kinnistul elatud ega kinnistut kasutatud.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

Korralduses sätestatakse:
- jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
- vabastuse periood;
- tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Korraldatud jäätmeveoga perioodilist liitumist saab taotleda kinnistu omanik, kellele kuuluval kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata talvisel perioodil enam kui kolme järjestikuse kuu jooksul.

Jäätmeseaduse § 69 lõike 5 alusel esitab jäätmevaldaja järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva taotluse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodil ei ole kinnistul elatud ega kinnistut kasutatud.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata talvisel perioodil enam kui kolme järjestikuse kuu jooksul, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

Korralduses sätestatakse:
- jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
- vabastuse periood;
- tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Menetlemise aeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest

Õigusaktid

Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeseadus § 69

Kontaktisik

Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi

Teenuse taotlemine

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine

Vajalikud sammud

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja peab esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole jäätmeveoga liitumisest vabastatud aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või kinnistu omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole vabastuse perioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

Taotlemine

Jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks või perioodiliseks liitumiseks saad  taotluse esitada iseteeninduses.

  • Iseteenindus avaneb kompostimise teemalehel.
  • Deaktiveerige „kompostimine" filter ja valige „aktiivsed"
  • Seejärel valige tekkinud kinnistute nimekirjast vastav kinnistu (all väikselt segaolmejäätmed) ning vajutage sellel, avaneb uus aken, valige vabastuse taotlemine.

A.) Kui kinnistut ei kasutata, jätke alguskuupäev selleks, mis süsteem pakub ja valige sobiv lõpukuupäev (maksimaalselt käesoleva jäätmeveo perioodi lõpuni – 30.04.2027).

B.) Kui kinnistut kasutatakse hooajaliselt, valige vabastuse vahemikuks 1. november -30. aprill. Sel puhul saab vabastust korraga taotleda üheks hooajaks korraga.

Kui iseteenindust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada, on võimalus esitada taotlused ka paberil:

.doc Word dokument)
.pdf (Adobe Acrobat dokument)