Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine


teenuse nimetus Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine
kirjeldus Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.
Korralduses sätestatakse:
jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
vabastuse periood;
tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
õigusakt Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeseadus § 96
kontaktisik Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja peab esitama järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole jäätmeveoga liitumisest vabastatatud aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või kinnistu omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.
taotluse vorm .rtf,
.pdf