Õppetoetus

 

toetuse nimetus Õppetoetus
kirjeldus Õppetoetust makstakse lasteaia- ja koolitoidu ning muude õppekulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

Toetus määratakse ühekordselt, v. a lasteaia- ja koolitoidu tasumisel.
toetuse suurus  
taotluse menetlemise aeg Toetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab kas sotsiaalosakonna ametnik või vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.
Otsus tehakse taotlejale teatavaks 5 kalendripäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas Rakvere tee 14, Kadrina alevik. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus. Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.
taotluse vorm .rtf  .pdf