Matusetoetus

 

Toetuse nimetus Matusetoetus
Kirjeldus Matusetoetust makstakse valla elanike registrisse kantud  isiku surma korral.
Toetuse määramise aluseks on surma registreerimise kanne rahvastikuregistris ning matusekorraldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele.
Toetuse suurus 250 eurot
Taotluse menetlemise aeg Matusetoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotluse esitamisest.
Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.
Õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva lapse sünnitoetuse ja matusetoetuse määra kinnitamine
Kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud dokumendid ja taotluse esitamine
Taotluse esitamine paberkandjal Paberkandjal taotlusi ja avaldusi saab esitada vallamajas - Rakvere tee 14, Kadrina alevik - vastava ametniku vastuvõtul.