Kadrina alevik, Tööstuse tn 25 - projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Kadrina Vallavalitsus teatab, et korraldab aadressil Tööstuse tn 25, Kadrina alevik garaaž—töökoja püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimisseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

 1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
 2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Taotluse järgi soovitakse Tööstuse tn 25 kinnistule (11 348 m², sihtotstarve riigikaitsemaa 100%, perspektiivne juhtotstarve tootmismaa) püstitada kuni 7,0 m kõrgust ning kuni 500 m² ehitisealuse pinnaga garaaž—töökoda. Tööstuse tn 25 kinnistu asub tootmis- piirkonnas. Kadrina Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatav hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt väljakujunenud keskkonda. Tööstuse tn 25 maaüksusele garaaž—töökoja püstitamine on kooskõlas kehtiva Kadrina valla üldplaneeringuga.

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Kadrina vallavalitsus projekteerimis-tingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 15.01 – 24.01.2024 töö ajal vallavalisuses (Rakvere tee 14, Kadrina) ning elektrooniliselt Kadrina valla koduleheküljel.

Huvitatud isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on võimalik samal ajavahemikul esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada kuni 24.01.2024 (kaasa arvatud) saadetuna elektrooniliselt e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või kirjalikult Kadrina Vallavalitsusele aadressil Rakvere tee 14, Kadrina,45201 Lääne-Viru maakond.

Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Lisad:

Korraldus

Projekteerimistingimused