Toetuse nimetus

Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Kirjeldus

Toetatakse vallas elavate või valla koolides õppivate noorte ning Kadrina valla haldusterritooriumil tegutsevate noorteühenduste omaalgatusprojekte.

 

Toetust antakse ürituste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes
koostööprojektides osalemiseks, noorte ja noorteühenduste läbiviidavate projektide
kaasrahastamiseks.

 

Toetuse taotlemine

Toetust saab taotleda 12.–26. aastane noor või noorte grupp. Alla 18-aastat isikut või noorte gruppi esindab toetuse taotlemisel vähemalt üks täisealine isik.

Toetuse suurus

Toetuse määr on kuni 500 eurot ühe projekti kohta.

Menetlemise aeg

Taotlused vaatab läbi vähemalt kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse,
volikogu hariduskomisjoni ja noortevolikogu esindaja.
Toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus
komisjoni ettepanekul hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega. Juriidilisest isikust toetuse saajaga sõlmitakse leping.

Õigusakt

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Vajalikud sammud

Taotluse esitamise tähtajad on 1. veebruar, 1.mai ja 1. oktoober. Kui taotluse esitamise
tähtpäev langeb riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Taotluse vormid

Toetuse saamiseks esitab taotleja Kadrina Vallavalitsusele vormikohase
taotluse. Vormi saad laadida alla SIIT.

Aruande vorm

 

Kontaktisik

Arendusspetsialist Maris Muusikus, maris.muusikus@kadrina.ee, tel 5349 1160