Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet?

Siit lehelt leiate ülevaate, millisel juhul on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate meie välisveebi või edastate meile oma pöördumise. Samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel.

Kadrina Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus, kelle tegevuse käigus tekkinud avaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda vallavalitsuse välisveebis, dokumendiregistri avalikus vaates. Dokumentidega saate tutvuda, kui esitate meile teabenõude.

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse meie välisveebis (välislingid).

 

Kuidas hoiame Teie eraelu puudutavaid andmeid, kui saadate meile näiteks kirja, teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vaide?

Vallavalitsuse tegevus on avalik. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldjuhul juurdepääsupiiranguga. Dokumendiregistri avalikus vaates kasutame ainult initsiaale. Pealkiri on üldistav (nt taotlus). Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab meile teabenõude, vaatame teabenõude saamisel üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumenti väljastades katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress), välja arvatud juhul, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana. Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine küsitud dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, perekonnaelu üksikasju kirjeldavad andmed), piirame dokumentidele juurdepääsu ka majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda vallavalitsuse ametnikud, kelle ametiülesannete täitmiseks on see vajalik.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud pöördumise, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame pöördumise sinna ja teavitame edastamisest ka Teid.

Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt kohtueelne menetleja, kohus) ja põhjendatud vajadus.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

 

Kuidas hoiame Teie isikuandmeid, kui külastate meie välisveebi?

Kui külastate meie välisveebi ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul.

 

Kuidas hoiame Teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle?

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on Teil õigus saada teada, milliseid andmeid me Teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Kuidas Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud?

Kui soovite tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Paberil andmete väljastamisel võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Teil on õigus esitada meie otsuse peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

 

Valvekaamerate kasutamise kord

Andmekaitsetingimused

 

Kadrina Vallavalitsuses täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid jurist Meelis Salm, Meelis.Salm@kadrina.ee, 5336 4403.