Uus taotlusvoor puuetega inimeste kodukohanduseks

Avanenud on meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" uus taotlusvoor eelarve mahuga 279 254 eurot. Taotlusvoor toimub alates 7. detsembrist 2020 kuni vooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt 31. augustiks 2021.

Jooksva taotlemise puhul ei piirata kohalike omavalitsuste maksimaalset toetuse suurust ega kohanduste arvu projektis. Voorus saab esitada ka mitu taotlust.

 Abi vajavatel isikutel on võimalik esitada vastavaid taotlusi Kadrina Vallavalitsusele kuni 31.05.2021.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 • hügieenitoimingute parandamiseks;
 • köögitoimingute parandamiseks.

 

Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetus

 

teenuse nimetus Puudega inimesele eluruumi füüsilise kohandamise toetus
kirjeldus Puudega inimesele eluruumi kohanduse toetust makstakse puudega isiku eluruumi või sellele juurdepääsu kohanduseks viisil, mis leevendavad või kõrvaldavad puudust tingitud takistused eluruumi kasutamiseks. Eluruumi kohandust on õigus taotleda puudega isikul:
 1. kes kasutab Kadrina vallas asuvat eluruumi alaliseks ja aastaringseks elamiseks ning kes on kohandatava eluruumi omanik või on kohandatav eluruum temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme kaasomandis;
 2. kes kasutab üürilepingu alusel Kadrina valla omandis olevat eluruumi.
Õigus taotluse menetlemisele tekib juhul, kui taotleja või taotleja perekond on nõus lubama ametnikku oma eluruumi paikvaatluseks, asjaolude hindamiseks ja kohanduse jäädvustamiseks. Keeldumisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

Puudega isik saab toetust taotleda üks kord ühe Kadrina vallas asuva ja tema kasutuses oleva eluruumi kohanduseks.
Kui toetuse saaja kuue kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest lepingut ei sõlmi loetakse taotleja toetusest loobunuks.

Vallavalitsus ei hüvita:
 1. eluruumi kohanduse taotlemisega seotud kulutusi;
 2. eluruumi kohandusega seotud kulutusi, mis ei tulene taotleja erivajadusest (nt auru-, tünnisaun) ja ei ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
 3. kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja erivajadusi arvestav alternatiiv;
 4. tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
 5. kohanduse tegija lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid;
 6. teisaldatavate abivahendite soetamist.
toetuse suurus Toetuse suurus on maksimaalselt 1800 eurot ühe eluruumi kohanduse kohta. Kui tööde tegelik maksumus ületab valla toetust, peab kohanduse saaja katma ülejäänu omaosalusena. Fondidest eluruumi kohanduseks raha taotlemisel võib käesolevas lõikes nimetatud toetust suurendada ja sel juhul taotlejalt omaosalust ei nõuta.
Toetus makstakse töö tegija pangakontole 10 tööpäeva jooksul pärast töö nõuetekohast üle andmist ja vastu võtmist.
taotluse menetlemine Taotluse vaatab läbi sotsiaalosakonna ametnik 30 päeva jooksul taotluse esitamisest. Mitme taotluse olemasolul koostatakse kohanduste pingerida.
Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
Toetuse saajaga või tema seadusliku esindajaga ning ehitustööde tegijaga sõlmitakse kolmepoolne leping hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse tegemisest.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid taotlus, milles on muu hulgas märgitud:
 1. eluruumi kohanduse põhjendus ja toetavate tegevuste üksikasjalik kirjeldus;
 2. toetuse suurus (eluruumi kohanduse maksumus või eeldatav eelarve);
 3. taotleja omafinantseeringu suurus;
koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist ja vajadusel esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, notariaalselt kinnitatud volikiri);
koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest;
eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik;
korteriühistu üldkoosoleku otsus või kaasomanike kirjalik nõusolek, kui kohandatakse ühiskasutuses olevaid ruume;
eluruumi omandiõigust või kaasomandiõigust tõendav dokument;
hinnapakkumine vähemalt kahelt kohandamise hinnapakkujalt;
ehitusteatis või ehitusluba ja vajadusel ehitusprojekt.
taotluse vorm .rtf   .pdf