Puudega lapse hooldamine

 

teenuse nimetus

Puudega lapse hooldamine
kirjeldus Hooldus seatakse 3-18 aastase raske või sügava puudega suurenenud hooldusvajadusega lapsele, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet kodustes tingimustes ööpäevaringselt.
Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava seadusliku esindaja nõusolekul  hooldust vajava lapse puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale.
Isiku eest, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, maksab sotsiaalmaksu Kadrina vald.
Hoolsuse seadmise ja hooldaja määramise otsustab sotsiaalosakonna ametnik haldusaktiga, milles määratakse hooldaja ülesanded ja teenuse osutamise tähtaeg.
Hooldust ei seata kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega.
taotluse menetlemine Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaalosakonna ametnik hooldust vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja hooldust vajava lapse hooldusvajadus ja tegevused, mille sooritamisel on vajalik kõrvalabi, samuti  hooldaja võimalused puudega lapsele kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet pakkuda. Abivajaduse väljaselgitamiseks täidetakse hindamise instrument. Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. 
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
isikut täendav dokument. 
Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid. 
taotluse vorm .rtf   .pdf