Toetus raske- ja sügava puudega lapsele

 

toetuse nimetus Toetus raske- ja sügava puudega lapsele
kirjeldus Toetust on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal lapse erivajadusest tingitud abivahendite ja osutatud teenuste hüvitamiseks.
Toetuse määramise aluseks on lapse juhtumiplaanis märgitud abivajadus või rehabilitatsiooniplaanis märgitud abivahendite vajadus.
   
taotluse menetlemise aeg Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid Seadusliku esindaja kirjalik vormikohane taotlus;
Vajadusel lapse kehtiv rehapilitatsiooniplaan. Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.
taotluse vorm .rtf   .pdf