Täisealise isiku hooldus

 

teenuse nimetus Täisealise isiku hooldus
kirjeldus Täisealise isiku hoolduse eesmärk on tagada isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi kodustes tingimustes igapäevaseks toimetulekuks.
Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul tähtajaliselt, maksimaalselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse sotsiaalosakonna ametniku haldusaktiga, milles määratakse hooldaja ülesanded ja teenuse osutamise tähtaeg.
teenuse maksumus Täisealise isiku hooldamine on teenust saavale isikule üldjuhul tasuta.
taotluse menetlemine

Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaalosakonna ametnik hooldust vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja taotleja hooldusvajadus ja tegevused, mille sooritamisel isik vajab kõrvalabi, samuti  hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet pakkuda. Abivajaduse väljaselgitamiseks täidetakse hooldusvajaduse hindamise instrument.

Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. 

õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendav dokument.
Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.
taotluse vorm .rtf  .pdf