Ühekordne toetus

 

toetuse nimetus Ühekordne toetus
kirjeldus

Ühekordset toetust makstakse:

  1. isiku või pere ajutise raske majandusliku olukorra leevendamiseks;
  2. abivahendite soetamiseks kuni 50 % ulatuses abivahendi maksumusest kuni kaks korda aastas.
Erakorraliselt makstakse toetust isikule või perekonnale ootamatu olukorra või õnnetusjuhtumi (loodusõnnetus, tulekahuju, kuritegu) puhul valla reservfondist vallavalitsuse otsusega. Toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek või kui toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.
toetuse suurus Toetuse suurus sõltub taotleja ja tema leibkonna sissetulekutest ja aktsepteeritud kuludest ning taotleja abivajadusest.
taotluse menetlemise aeg Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja sotsiaalosakonnas 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus; nimeline kuludokument. Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.
taotluse vorm .rtf  .pdf