« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312) esitatud Kalajärve II liivakarjäär mäeeraldisel maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/300603 muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Taotluse kohaselt soovib AS YIT Eesti pikendada kaevandamisloa kehtivust 13 aasta võrra kuna tootmistegevusest lähtuvalt ei ole võimalik kogu ehitusliiva tarbevaru väljata ning kaevandamisega rikutud maad korrastamist kaevandamisloaga määratud tähtajaks ehk 22.04.2020.

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 67 lg 1 sätestab, et kui kaevandamisloa kehtivusaja jooksul ei ole kaevandatavat maavara mäeeraldise piires täielikult ammendatud või kaevandatud maa ei ole korrastatud, pikendab kaevandamisloa andja loa omaja taotluse alusel loa kehtivust aja võrra, mis on vajalik maavara ammendamiseks, kuid mitte rohkem kui MaaPS § 60 lg 1 sätestatud tähtaja võrra. MaaPS § 60 lg 1 kohasel antakse liiva, kruusa, järvelubja, järvemuda ja meremuda kaevandamise luba antakse kuni 15 aastaks ja seega on lubatud luba ka pikendada 15 aasta võrra. Kuna maavara kaevandamise luba on pikendatud kahel korral (Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja 12.01.2012 korraldusega nr V 1-15/12/14 ja 02.01.2015 korraldusega nr V1-15/15/1) kokku 8 aasta võrra, siis on võimalik pikendada luba veel vaid 7 aasta võrra.

Kalajärve II liivakarjäär (katastritunnus 27301:001:0155, sihtotstarve: mäetööstusmaa 100%,) asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Läsna külas riigiomandisse kuuluval katastriüksusel. Nimetatud katastriüksuse valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Kalajärve II liivakarjääri mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala pindala 0,74 ha.

Kalajärve II liivakarjääri mäeeraldis on seotud Kalajärve maardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 4. plokiga. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus mäeeraldisel on 84 tuh m³, sh kaevandatav varu 49 tuh m³ (seisuga 30.04.2009. a). Maavara kasutusalaks on ehitus ja teedeehitus.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.