« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Vinni Varahaldus (registrikood: 11235031) (aadress Tööstuspargi tn 6, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 46601) taotlus geoloogilise uuringu loa saamiseks Orapere uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kiku külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Orapere (katastritunnus: 71601:002:0045) Uuringuruumi nimetus on Orapere uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11.25 ha. Taotletav uuringuruumi teenindusalal kattumist arvel oleva maavaravaruga ei ole. Kõrbse turbamaardla (registrikaart nr 0324) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala idaservast ca 20,3 m kaugusele ning Kiku turbamaardla (registrikaart nr 0323) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala lõunaservast ca 304 m kaugusele.

Geoloogilise uuringu eesmärk on välja selgitada looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, kvaliteet ja kogus. Taotluse seletuskirja kohaselt soovib taotleja, Osaühing Vinni Varahaldus juhul kui geoloogilise uuringu tulemusel kinnitatakse alal maavara aktiivne tarbevaru, soovib OÜ Vinni Varahaldus taotleda sinna kaevandamisõigust. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood: 11644539; aadress: Tartu mnt 84A - 50 10112 Tallinn).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel:56564094; e-post: info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.