« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SKP Invest OÜ (registrikood: 11476740) (aadress Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn 51004 Tartu maakond) taotluse alusel on võetud menetlusse geoloogilise uuringu luba.

Uuringuluba taotletakse Lääne-Virumaal Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Otrimaa (27302:002:0581). Uuringuruumi nimetus on Undla uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,24 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 7 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ja ehitus- ja täitekruus. Taotluse seletuskirja kohaselt on Otrimaa katastriüksusel taotletava Undla uuringuruumi teenindusala piires on varasemalt ehitusmaavara kaevandatud, kuid taotletava teenindusala piires asuva vana karjääriala kohta geoloogiliste uuringute andmed puuduvad. Taotluse seletuskirja kohaselt koosnevad Eesti geoloogilise baaskaardi (Kadrina leht 6433) andmetel piirkonna oosid väga muutliku terastikulise koostisega materjalist, sisaldades nii kristalliinse koostisega rahne ja munakaid kui ka eriteralist kruusakat liiva.

Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine materjali terastikulise koostamise määramiseks, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks (2) aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, Tartu linn, Tartu linn, 50303 Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 56564094, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile menetluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.