« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress: Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) 04.12.2020 esitatud taotluse alusel on valminud Soomukse III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsuse ja loa eelnõud.

Taotletava uuringuruumi nimetus on Soomukse III uuringuruum ning see asub kahel lahustükil. Taotletava uuringuruumi lahustükid asuvad Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas kinnistutel Loobu metskond 31 (katastritunnus: 27202:001:0458) ja Loobu metskond 33 (katastritunnus: 27301:001:0138). Mõlemad kinnistud kuuluvad riigile. Kinnistute valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on kokku 30,55 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja/või kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ning ehituskruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine puuraukudes, topograafiline mõõdistamine, proovide võtmine ja laboratoorsed katsetused. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ OÜ (registrikood 14212964, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).

Antavale loale kantakse järgmised kõrvaltingimused:

  1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Lääne-Virumaa metsaülemat välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
  2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.