Varade publitseerija

« Tagasi

Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneering

Kadrina Vallavalitsus annab teada, et Kadrina Vallavolikogu 28.09.2022 otsusega nr 46 võeti vastu Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneering.

Planeeringuala suurus on 7040 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine ja vajalike kommunikatsioonide planeerimine päikesepargi rajamiseks võimsusega kuni 400 kW. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole kooskõlas kehtiva Kadrina valla üldplaneeringuga ja muudab Kadrina valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.10.2022 kuni 15.11.2022 Kadrina vallamajas Kadrinas Rakvere tee 14 tööaegadel. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detail- planeeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17.11.2022 kell 10:00 Kadrina vallamajas (Rakvere tee 14, Kadrina) II korruse saalis.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kadrina valla kodulehel (www.kadrina.ee – Valdkonnad – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetlemisel).