Varade publitseerija

« Tagasi

Kadrina vallavalitsuse 15. novembri 2022 istungi päevakord

1. Reformimata maa katastriüksusele koha-aadressi määramine

2. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine_Vohnja, Golfi tee 1

3. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine_Hulja, Rakvere tee 5

4. Hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine

5. Alla lihthanke piirmäära hanke „Kõnnitee raudteejaam-Neeruti tee projekteerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine

6. Erateede ehitus- ja remonttööde teostamiseks eraldatud toetuse väljamaksmine

7. Üldhooldusteenuse kulude osaline rahastamine

8. Üldhooldusteenuse kulude osaline rahastamine

9. Üldhooldusteenuse kulude osaline rahastamine

10. Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 läbivaatamine ja volikogule 1. lugemiseks esitamine