Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

 

toetuse nimetus Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
kirjeldus Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus on 3 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapsele  Kadrina Vallavalitsuse korralduse alusel määratud hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.
toetuse suurus
Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale määratakse järgmistes suurustes:
1) 3–18-aastase raske puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 50 eurot.
2) 3–18-aastase sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 100 eurot.
taotluse menetlemise aeg Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
õigusaktid Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, e-post Siiri.Sammel@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse juures sotsiaalosakonna juhataja Rakvere tee 14, Kadrina alevik. 
vajaminevad dokumendid vormikohane taotlus;
koopia isikut tõendavast dokumendist;
koopia lapse sünnitunnistusest;dokument mittetöötamise tõendamiseks;
eestkostjal koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või perekonnas hooldajal koopia lepingust perekonnas hooldamise kohta;
koopia lapse puude tuvastamise otsuse kohta.
Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.
taotluse vorm .rtf
.pdf