Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Toetatakse Kadrina vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (õppurid) huvikoolides õppimist ja huvitegevusega tegelemist.

Kes saavad taotleda?

Õppuri esindaja või õppur ise kui ta on vähemalt 18 aastane.
Huvikoolid, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Valla territooriumil tegutsevad huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud.
Valla hallatavad asutused.

Milleks saab taotleda?

Õppur (õppuri esindaja) õppimiseks huvikoolis või osalemiseks huvitegevuses, valdkonnas või tasemel, mida vallas ei pakuta.
Õppur transpordikulude katteks raske või sügava puudega õppurile või kui elukohas ei pakuta soovitud huviharidust või huvitegevuses osalemise võimalust.
Huvikool Kadrina valla õpilastele erialadel ja tasemel, mida vallas ei pakuta.
Juriidiline isik, kes pakub huvitegevust Kadrina valla territooriumil.

Kuidas käib taotlemine?

Toetatavate tegevuste aluseks on huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille kinnitab vallavalitsus.
Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon.
Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
Juriidilisest isikust toetuse saajaga sõlmitakse leping.
Valla asutustele antakse toetus kinnitatud valla eelarvega.

Kui palju saab taotleda?

Huvikoolis õppimist ja huvitegevuses osalemist väljaspool valla territooriumit toetatakse kuni 70% õppekoha kohamaksumusest kuid mitte rohkem kui 40 eurot ühe kuu kohta.
Juriidilise isiku toetuse suurus sõltub taotluses esitatud kulude põhjendatusest ning komisjoni otsusest.
Transporditoetuse suurus sõltub kulude põhjendatusest ning komisjoni otsusest.

Millal saab taotleda?

Huvikoolid ja õppurid saavad taotluse esitada õppeaastaks.

  • Taotluse esitamise tähtaeg 30. september ja 15. jaanuar.
  • Taotluse vormi õppuri esindajale või õppurile leiab SIIT (.doc .pdf)
  • Taotluse huvikoolile leiab SIIT (.doc .pdf)

Huvitegevuse teenuse pakkujad ja valla hallatavad asutused saavad taotluse esitada eelarveaastaks.

  • Taotluse esitamise tähtaeg on 15. november järgmiseks eelarveaastaks.
  • Taotluse esitamise tähtaeg on 01. august tegevuseks eelarveaasta septembrist detsembrini.
  • Taotluse vormi juriidilisele isikule leiab SIIT (.doc .pdf)

Taotlused esitatakse paberkandjal Kadrina Vallavalitsuse kantseleisse või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

Huvitegevuse toetuse kasutamise aruanne


Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord