Isikliku abistaja teenus

11.03.19

 

teenuse nimetus Isikliku abistaja teenus
kirjeldus Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.
Teenuse võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.
Teenust ei tohi vahetulet osutada isik kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane kes elab samas eluruumis teenuse saajaga.
teenuse maksumus Isikliku abistaja teenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta. Kulutused, mis teenuse vahetul osutajal tekivad teenuse saaja saatmisel (transport vms), tasub üldjuhul teenuse saaja.
taotluse menetlemise aeg Otsus hoolekandeteenuse rahastamiseks vallaeelarvest tehakse 10 tööpäeva jooksul taotluse ametiasutuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik

Sotsiaaltööspetsialsit Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee

Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee

Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval Kadrina  valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendava dokumendi koopia;
Vajadusel võib teenust vajav isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.
taotluse vorm .rtf
.pdf
.doc