Joogivee kvaliteet

Kadrina valla veevärkide joogivee kvaliteet 

Terviseameti kodulehel  https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/joogivee-ohutus leiate täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/ kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse. Kadrina valla veekäitlejate ja veevärkide leidmiseks kirjutage otsingu lahtrisse maakond - Lääne-Viru ja linn/vald - Kadrina.

Vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

27.10.2017 kehtima hakanud määruse nr 82 redaktsiooni kohaselt on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/joogivee-ja-loodusliku-mineraalveekaitlemine/veevarkide-riskihindamine.

 INFO SEISVAST VEEST PÕHJUSTATUD TERVISERISKIDE VÄLTIMISEKS:

Mikroorganismide arvukust joogivees mõjutavad nii torustikus oleva vee temperatuur kui ka vee kasutamine – suvel hakkavad mikroorganismid vähese veetarbimise tulemusel kiiremini kasvama kui talvel.

Kui veetarbimisse tekib paus, jääb vesi torustikus seisma. Seisev vesi tekitab bakteritele soodsa kasvukeskkonna ning seetõttu moodustub majapidamisse paigaldatud filtrile biokile, kus võivad hakata arenema muuhulgas tervisele ohtlikud bakterid. Veekvaliteedi halvenemise võib tingida ka vana filtrielement.

Seetõttu on oluline, kui veetarbimist pole mõningate päevade jooksul toimunud, lasta esmalt veel kraanist voolata. Eriti oluline on seda teha suvisel ajal. Samuti on vajalik jälgida, et veefiltri filterelement saaks regulaarselt vahetatud.