Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus

Toetusmeede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2024. aastal

Toetuse eesmärk: „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele aastal 2024" eesmärk on osutada psühholoogilist abi Kadrina valla lastele ja lastega peredele.

Riigieelarveline toetus: 18 284, 22

Toetuse kasutamise periood: 2024. aasta

Osutatavad teenused projekti raames: Kadrina valla lastele ja lastega peredele psühholoogilise abi osutamine.

Projekt „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks teenusedisaini meetodil“

Projekti nimi: Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks.

Meede: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Taotlusvoor: Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Rahastaja: EMP ja Norra finantsmehhanismid

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülene ja erinevaid valdkondi kaasav ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud võrgustiku spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.

Kohaliku tasandi koostöömudel töötatakse välja koostöös maakonna erinevate huvigruppidega integreeritud teenuse arendamise ja disainimise protsessi käigus, mille tarbeks ostetakse sisse vastav disaini ja arendamise teenus. Koosloome protsessis valmivat koostöömudelit piloteeritakse ning täiustatakse pidevalt projekti käigus vastavalt saadud tagasisidele ja saadavale kogemusele. Mudeli täiustamiseks ja kogemuste hankimiseks viiakse läbi õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda. Protsessi käigus valmivad juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks KOV-ile ja KOV haridusasutustele (eraldi lasteaed ja kool). Projekti käigus viiakse igas kohalikus omavalitsuses läbi ka KOV koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused. Igast haridusasutustest saab koolituse tuumikrühm õpetajaid (lasteaiad ja koolid) varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil. Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

Projekti algus ja lõpp: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 281 160 EUR

Toetusmäär: 100%

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projekti koduleht: www.ennetusmudel.ee

Projekt: „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

Projekti algus ja lõpp: 2022 – 2024 

Rohkem infot:  Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" raames on Kadrina Vallavalitsusel koostöös Tervise Arengu Instituudiga valminud:

Kadrina valla tervise- laste- ja perede heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2023-2026.

Kadrina valla tervise-, laste- ja perede heaoluprofiili 2023. aasta tegevuskava hindamine

Kadrina valla tervise-, laste- ja perede heaoluprofiil

Inimese heaolu mõjutavad paljud erinevad valdkonnad, mistõttu on oluline analüüsida võimalikke kaasnevaid positiivseid/negatiivseid mõjusid ja neid otsustamisel arvesse võtta. Selleks on koostatud kasulik töövahend -  tervise- ja heaoluprofiil, mis annab mitmekülgse ülevaate paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest ning aitab selgemini näha seoseid erinevate valdkondade vahel ning edaspidiseid otsuseid ja tegevusi planeerida.