Matusetoetus

 

toetuse nimetus Matusetoetus
kirjeldus Matusetoetust makstakse valla elanike registrisse kantud isiku surma korral.
Toetuse määramise aluseks on surma registreerimise kanne rahvastikuregistris ning matusekorraldaja poolt esitatud taotlus  vallavalitsusele.
toetuse suurus 250 eurot
taotluse menetlemise aeg Matusetoetuse määramise või määramisest keeldumise otsustab sotsiaalosakonna ametnik 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotluse esitamisest.
Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.
õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva lapse sünnitoetuse ja matusetoetuse määra kinnitamine
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, telefon 322 5626, e-post Merlin.Rosar@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid Matusekorraldaja poolt esitatud kirjalik vormikohane taotlus;
surmatõendi koopia.
taotluse vorm .rtf
.pdf