Toimetulekutoetus (riiklik toetus)

 

toetuse nimetus Toimetulekutoetus (riiklik toetus)
kirjeldus Toimetulekutoetus on riigi abi puuduses inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest kuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad, samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud inimesed, keda seob ühine kodune majapidamine.
Perekonna koosseisu loetakse ka kuni 24-aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress langeb kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiga. Kui kuni 24-aastase õpilase või üliõpilase rahvastikuregistri aadress ei lange kokku perekonnaliikmete registrijärgse elukohaga, on neil õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusest, kui tema perekonnale määrati toimetulekutoetus jooksval või eelmisel kuul.
toetuse suurus Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igakas eelarveaastaks  riigieelarvega.
Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud – sissetulekud.
taotluse menetlemise aeg Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse maksab kohalik omavalitsus välja kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
õigusaktid

Sotsiaalhoolekandeseadus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Vormikohane taotlus esitatakse sotsiaaltööspetsialisti juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid taotlus,
kõikide leibkonnaliikmete isikut tõendavad dokumendid;
kõigi leibkonnaliikmete pangakontoväljavõtted, taotlemisele eelneva kuu kohta;konto nr;
kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.
dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust,
2)  jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.
korduma kippuvad küsimused
taotluse vorm .rtf
.pdf