Tugiisikuteenus

 

teenuse nimetus Tugiisikuteenus
kirjeldus Tugiisikuteenus on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastuutse võime arendamises.
Teenuse võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.
teenuse maksumus Teenus on saajale tasuta
teenuse kestvus teenuse kestvus sõltub konkreetse isiku abivajadusest
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Kadrina vallas.
Kadrina Vallavalitsuse 18.01.2017 korraldus nr 33 „Tugiisikuteenuse hinna kehtestamine".
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee. Lastekaitsespetsialist Kaili Kangur, telefon 322 5624, Kaili.Kangur@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus.
Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendava dokumendi koopia;
lapse isikut tõendav dokument;
lapse puude raskusastme tuvastamise otsus;
lapse puhul rehabilitatsiooniplaan.
Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente (otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms.)
taotluse vorm .rtf
.pdf