Korraldatud jäätmevedu Kadrina vallas alates 1. maist 2022

Alates 01. maist 2022 kuni 30. aprillini 2027 osutab korraldatud jäätmeveo teenust Kadrina valla veopiirkonnas Ragn Sells AS.

Uuel jäätmeveo perioodil on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmed, paber ja kartong, suurjäätmed (vedu tellitav jäätmevedajaga eelneval kokkuleppel), biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Nende kolme jäätmeliigi sorteerimise ja jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik Kadrina vallas asuvad jäätmevaldajad: eramajade omanikud, korteriühistud, suvila, elu-, tootmis- ja äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanikud ja ettevõtted.

Jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat jäätmeveoteenuse eest tasumisest!

NB! Vajadusel saab erinevaid vabastusi taotleda ja sel teemal nõu küsida keskkonnaspetsialistilt Pamela.Talzi@kadrina.ee .

Kes on kohustatud jäätmeid liigiti koguma ja millistel alustel saab vabastust taotleda, saab lähemalt lugeda Kadrina valla jäätmehoolduseeskirjast.