Eelteade

Riigihalduse ministri 19. veebruari 2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

Kehtib 2018.a kinnitatud määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

Taotlusvooru avamise tähtpäevaks avaldame valla kodulehel taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid.

Aarne Laas