Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Eriolukorrast tulenevalt ja koroonaviiruse leviku piiramise huvides on alates 23. märtsist Kadrina vallamaja ajutiselt suletud.

Vallavalitsuse igapäevane töö jätkub, kuid palume kontakti telefoni või e-posti teel. Ametnike kontaktid on kättesaadavad valla kodulehelt.

Avaldusi saab esitada e-posti teel, saata postiga või vajadusel tuua Kadrina vallamaja postkasti, aadressil Rakvere tee 14. Vajalikud blanketid on leitavad valla kodulehelt, erinevaid registritoiminguid saab teha e-keskkondade vahendusel.

Loodame mõistvale suhtumisele ja vabandame ebamugavuste pärast!

 Kadrina valla valvetelefon 322 5600!
 Riiklik koroonaviiruse kriisitelefon 1247 
        Perearsti nõuandetelefon 1220
        Konsulaarabi 5301 9999
        Hädaabinumber 112        

 

 

 

Eraparklate ehistamise teotus

 Eraparklate ehitamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 02. aprillist 2020 kuni 03. maini 2020 k.a.

Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 parkimiskohta koos invasõiduki parkimiskohaga.

Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

Selgitused ja taotluse vorm.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees: Aarne Laas, liikmed: Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja, Meelis Salm.

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord

 

Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetus

 Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 02. aprillist 2020 kuni 03. maini 2020 k.a.

Toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel.

Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.

Selgitused ja taotluse vorm

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees: Aarne Laas, liikmed: Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja, Meelis Salm.

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

 

1. klassi astujate vastuvõtt

Kadrina Keskkool võtab 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente eriolukorra tõttu vastu võtma alates 4. maist.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument, lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt (3x4cm).
Info 322 5640 kantselei, 322 5643 õppealajuhataja.

 

E-sünni teenus avatud

Sünni registreerimine ehk e-sünni teenus on e-rahvastikuregistris avatud. Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.

Palume esitada ka elukohateated e-rahvastikuregistrist www.rahvastikuregister.ee e-teenusena.

Lisainfo telefonil 322 5616 või e-postilt tiina.nirgi@kadrina.ee

 

Kadrina raamatukogu ja filiaalid ajutiselt suletud

Seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis ja koroonaviiruse leviku ohuga on Kadrina valla raamatukogu Kadrinas, Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal alates 17. märtsist ajutiselt lugejatele suletud. Teavikuid laenutatakse ainult eelneval kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

Raamatukoguhoidjad on telefoni või e-posti teel kättesaadavad:

Soovi korral jätke raamatud Kadrinas asuvasse tagastuskasti!

 

Kadrina jäätmejaam teadaanne

Alates 18. märtsist 2020 võetakse Kadrina jäätmejaamas jäätmeid vastu ainult jäätmevaldajatelt, kes kasutavad näomaski ja kinnitavad, et ei ole haigestunud või  olnud kokkupuutunud viiirusekandjatega.

Jäätmejaama territooriumile tohib siseneda ainult 1 jäätmevaldaja korraga.

 

Erakorraline teadaanne

 

Reede, 13. märtsil toimus Kadrina Vallavalitsuses erakorraline koosolek, millest võtsid osa allasutuste juhid, koolide ja lasteaedade direktorid ning kriisikomisjoni liikmed, et arutada läbi Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukord ning tegevuste edaspidine korraldamine.

Tulenevalt tervisehoiuorganisatsiooni WHO otsusest kuulutada välja koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib täna ka kõikides Euroopa Liidu riikides, hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist on Vabariigi valitsuse otsusega kõik haridusasutused, välja arvatud lasteaiad kogu riigis suletud, k.a Kadrina Keskkool ja Vohnja Lasteaed-Algkool ning toimub distantsõpe. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Lasteaed Sipsiku Kadrina ja Hulja rühmad ning Vohnja lasteaed jätkavad esialgu tegevust ning lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsub Haridus- ja Teadusministeerium üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju ning mitte viia neid vanavanemate juurde, kes on riskigrupis.

Lisaks juhib Haridus- ja Teadusministeerium tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Kadrina Kunstidekoolis toimub samuti kaugõpe. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning viibida kodus. Lapsevanematel palutakse jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Keelatud on kõik avalikud kogunemised ning spordisündmused. Kuni 1. maini jäävad suletuks muuseumid ja kinod ning keelatud on kontserdid, konverentsid ja spordivõistlused. Kadrina valla kultuuri-, haridus- ja spordisündmuseid ei toimu kuni 1. maini, kui valitsus teisiti ei otsusta. Alates 14. märtsist on Kadrina spordikeskus suletud. Kuni 1. maini on ajutiselt on suletud Kadrina raamatukogu ja selle filiaalid, postipunktid on avatud. Kadrina postipunkt asub uutes ruumides Viru Talutehnikas.

„Vallavalitsuse töö jätkub, kuid osaliselt toimub kaugtöö. Vallamaja on avatud kodanikele teisipäeval ja neljapäeval kell 09.00-12.00. Palume esmalt pöörduda siiski kirjalikult või telefonitsi ning vallamajja tulla vaid vältimatul vajadusel," sõnab Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

Kriisikomisjon palub kõikidel lastevanematel teavitada haridusasutusi ning vallavalitsust, kui on oht viirusele.

Kadrina perearstid paluvad, et haigestudes ning halva enesetunde puhul mitte perearstikeskust külastada, vaid võtta arstiga ühendust.

Palume säilitada rahu ja arukust ning mõistvat suhtumist!

 

 Kadrina Vallavalitsuse valvetelefon 322 5600, e-post kadrina@kadrina.ee
  Riiklik koroonaviiruse kriisitelefon 1247 
        Perearsti nõuandetelefon 1220
        Konsulaarabi 5301 9999
        Hädaabinumber 112

 

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

  Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alate 17. veebruarist kuni 17. aprillini.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01. jaanuar 2020. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2019 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Kehtib 2018. aastal kinnitatud määrus.

 

Vajalikud dokumendid:

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi toetuse taotluse vastuvõtmine ja komisjoni moodustamine

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvorm

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa - projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Arvutamise abiline

 

Uudised ja teated

Kolmanda nädala kokkuvõte

03.04.2020

Kadrina Vallavalitsus „Väga suur abi on olnud vabatahtlike patrullidest. Nende tegevuse ja selgitustöö tulemusena pole viimastel päevadel märgatud kehtivate reeglite rikkumist. Inimesed käituvad väga mõistvalt ja hoolivalt. Koostöös Stadnik Toit...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1