Seoses koroonaviiruse levikuga palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Vallavalitsuse istungi päevakord, 19.01.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 19. jaanuaril 2021. Istung päevkord:

 1. Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 2. Jannu katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 3. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
 4. Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine
 5. Hoolekandeteenuse osaline finantseerimine
 6. Arvamuse andmine Soomukse III uuringuruumi uuringu loa taotluse kohta
 7. Loa andmine jäätmemahuti ühiseks kasutamiseks
 8. Hajaasustuse programmi toetuse taotluste vastuvõtmine ja komisjoni moodustamine
 9. Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi Scoutspataljoni taotlus väliharjutuse korraldamiseks

 

 

Asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Keskkonnaministeerium on kaardistamas Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguseid, et paremini planeerida nende järgmiseid kokkukogumisi. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Nendest toodetest tulevad kiud võivad õhku lendlema pääsedes tekitada pikas perspektiivis tõsiseid tervisehäireid.

Kogume andmeid asbesti sisaldavate toodete kohta, et saaksime Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 1. veebruaril 2021 edastada võimalikult täpsed kogused. Ootame nii füüsilistelt kui ka juriidilistelt isikutelt andmeid asbesti sisaldavate toodete koguste kohta kuni 25. jaanuarini 2021.

Toodete kohta on vajalik andmete esitamisel märkida:

 1. kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
 2. omaniku/elaniku kontaktandmed (nimi, telefon või e-post);
 3. toodete kogus kilogrammides, eraldi eterniidi ja muude asbesti sisalduvate ehitusjäätmete kogused kilogrammides arvestusega, et 1 m² eterniiti kaalub umbes 15 kg;
 4. kas toodetest/jäätmetest soovitakse vabaneda/üle anda aastatel 2021–2025 või hiljem.

Andmed saata Kadrina valla keskkonnaspetsialist Lea Uuenile, lea.uueni@kadrina.ee, 322 5620 või 5342 2783.

 

Meeldetuletuseks jäätmevaldajatele

Kadrina Vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajatel tuleb esitada 20. jaanuariks 2021 vallavalitsusele kirjalik kinnituskiri, et kinnistul ei ole vabastatud perioodi kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kinnistute omanikud, kes on vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest ja ei ole esitanud 20. jaanuariks 2021 Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist 2021.

Samuti on korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või kinnistu omaniku vahetusest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

Kinnituskirja võib esitada vabas vormis või vormikohasel blanketil, mis on leitav Kadrina valla kodulehelt. Kinnituskiri edastada posti teel aadressile Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, 45201 Kadrina või e-postile kadrina@kadrina.ee või lea.uueni@kadrina.ee.

 

 

Uudised ja teated

Lemmikloomade pidamisest

18.01.2021

Meeldetuletuseks kõikidele koerte ja kasside (lemmikloomade) omanikele, et Kadrina vallas tuleb lähtuda lemmikloomade pidamisel Kadrina Vallavolikogu poolt kehtestatud "Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas" toodust. Samuti tuleb lemm...  Loe edasi »

 

Statistika

Rahvaarv: 4832 seisuga 01.01.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1