Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

 Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida. 

Palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Valla tunnustuste avaldamised

Auhind „Aasta tegija"

Auhind „Aasta tegija" antakse tunnustusena üksikisikule, asutusele, organisatsioonile või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Kadrina valla arengut.

Auhinna kandidaate võivad esitada era- ja juriidilised isikud ning organisatsioonid ja ühendused hiljemalt 5. detsembriks 2021. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või paberkandjal valla kantseleisse. Ettepanekud aasta tegija auhinnale palume esitada ettepanekuvormile.

Rahvahääletusele mineva tublide nimekirja paneb kokku Kadrina Vallameedia Nõukoda koosseisus Ülle Visnapuu, Liivi Heinla, Triin Toming, Robert Salep ja Rein Sikk.

Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegija. Igal aastal antakse välja üks auhind „Aasta tegija". Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 1000 eurot.

 

Elutööpreemia

Elutööpreemia määratakse tunnustusena isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud valla arengut. 

Kandidaate võivad esitada kõik soovijad hiljemalt 31. detsembriks 2021. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või paberkandjal valla kantseleisse. Ettepanek elutööpreemiale palume esitada ettepanekuvormile.

Elutööpreemia saaja valib komisjon, kuhu kuuluvad Kadrina Vallameedia Nõukoja ja volikogu alatiste komisjonide esindajad. Komisjon esitab elutööpreemia saaja volikogule kinnitamiseks. Igal aastal antakse välja üks elutööpreemia. Elutööpreemiaga kaasneb rahaline preemia 4000 eurot.

 

Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmusel.

2020. aastal pälvis tiitli „Aasta tegija" Ahto-Lembit Lehtmets ning esimese elutööpreemia sai Tiiu Uusküla.

 

Haridusstipendiumid ootavad jagamist

Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, teadus ja/või praktilises ning loovtöös. Lisaks tunnustada tööde juhendajaid tunnustust leidnud töö kohta.

Haridusstipendiumit on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud:

  1. õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
  2. üliõpilasel, kelle uurimis- ja/või teadustöö on vallale olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega;
  3. erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada:

  1. põhjendatud taotlus;
  2. CV;
  3. õppeasutuse soovitus;
  4. taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina Keskkooli Teaduspäeval.

Taotlus esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2022 kas digitaalallkirjastatult e-postile kadrina@kadrina.ee või posti teel Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond.

Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes arvesse hariduskomisjoni ettepanekut. Stipendium(id) antakse üle vabariigi aastapäeval.

 

Kadrina paisjärve uuringutest

Kadrina Vallavalitsuse  tellimusel teostas Maves OÜ 2021. aasta suvel  Kadrina paisjärve uuringuid, mille eesmärgiks oli uurida paisjärve seisundi parandamise võimalusi,  mis võimaldaksid parandada Loobu jões kalade kudemisvõimalusi ja vähendavad järve kinni kasvamist. Loobu jõgi, millel asub ka Kadrina paisjärv, kuulub lõhe, jõe- ja meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude nimistusse, millel on vastavalt looduskaitseseaduse § 51 lg keelatud muuhulgas ka veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine. Nimetatud tegevus on lubatud vaid juhul, kui sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi. Kui veekogu süvendamisel ei piirduta paisjärve kogunenud sette eemaldamisega, on tegemist veekogu loodusliku sängi muutmisega.

Uuringute käigus teostati paisjärve geoloogiline uuring, settepaksuse mõõtmine, anti hinnang kavandatavate tööde mõjust keskkonnale, hüdrogeoloogilisele režiimile, vee elustikule, mõju kalapääsule ning veetasemele.

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks käsitleti uuringute käigus 3 varianti:

  • Kadrina paisjärve pindala vähendamine (variandid 1 ja 2), mille tulemusena eraldatakse järve kirdeosa tammiga ja tekib 3,8 ha suurune ala, mis jääb ujumisalaks. Ujumisala süvendatakse 2,7m sügavuseks kuni moreenini. Ujumisalast lõuna poole, olemasolevate saarte vahele rajatakse märgala, mis tõstaks looduslikku mitmekesisust (nt pesitsuspaigad veelindudele nagu luiged jm). Märgala täidetakse ujumisalalt välja pumbatava süvenduspinnasega, milleks on järvelubi. Tammi, olemasolevate saarte ja järve läänekalda vahele jääb Loobu jõgi, mis puhastatakse settest. Setet ei tõsteta välja vaid lükatakse kallastesse, tekitades jõele lookeid.
  • Kadrina paisjärve süvendamine (variant 3) kogu ulatuses 2,5 m sügavuseni. Süvendatud pinnas tuleks järvest välja tõsta ja leida sette laotamiseks ca 4 ha suurune maa-ala (näiteks järvest põhjas asuva metsatuka alale), kus süvenduspinnasest tekib 4 m kõrgune kuhi.

Lisaks kaaluti Võduvere-Jõetaguse teest ülesvoolu jäävate Loobu jõe harude korrastamist (joonis 6), mis oleks kalastikule soodsam. Eesmärk on vähendada läbivoolu paremharu truubist, et vooluhulk koonduks ühte harusse. Selleks tuleks rajada paremharusse kividest ülevool ning vahetult enne ülevoolu taastatakse ühenduskanal (endine jõesäng) vasakharuga.

See tegevus ei ole vältimatult vajalik paisjärves tegevuste elluviimiseks, kuid suhteliselt väikese töömahuga ja soodsa efektiga kalastikule.

 Kadrina paisjärvel teostatud uuringuid tutvustatakse lähemalt 25. november kell 18 veebiseminaril, mida saab jälgida ning kus saab küsimusi esitada. 
Link veebiseminarile asub SIIN

Uuringute kohta tekkinud küsimusi saate eelnevalt enne veebitutvustust saata e-postile lea.uueni@kadrina.ee. Küsimustele vastatakse veebiseminaril. Veebiseminar on järelvaadatav pärast toimumist ka Kadrina valla kodulehel.

Materjalidega saab tutvuda siin:

Kadrina paisjärve uuringute koondaruanne

Kadrina paisjärve uuringute insenertehniline eskiis

Settepaksuse mõõtmine ja geoloogilise uuringu aruanne

Vee elustiku ekspertiis

Kadrina paisjärve profiilid

 

Vallavalitsus otsib maakorraldusspetsialisti

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4809 seisuga 01.10.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1