Geoloogilise uuringuloa menetluse teade

 

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Pärnu mnt 102b, 11312) poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on võetud menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse liiva uuringuks Kalajärve IV uuringuruumis. Uuringuruum asub osaliselt Harju maakonnas Kuusalu vallas Valgejõe külas ja osaliselt Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Läsna külas katastriüksustel Loksa metskond 39 (tunnus: 42301:005:0396; maatulundusmaa 100%); Loobu metskond 3 (tunnus: 27301:001:0172, maatulundusmaa 100%) ja Loobu metskond 4 (tunnus: 27301:001:0202, maatulundusmaa 100%). Nimetatud katastriüksuste omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kalajärve IV uuringuruum koosneb neljast eraldi lahustükist ja uuringuruumi teenindusala pindala on 146,46 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood: 11560452).

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele. Uuringuloa taotlust on kontrollinud keskkonnaregistri andmete volitatud töötleja, Maa-amet.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.