Kadrina valla veevärkide joogivee kvaliteedist 2018. aastal

Terviseamet (edaspidi amet) teostab vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 15 lg 1 ning veeseaduse (edaspidi VeeS) § 394 lg 3 riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Ameti järelevalve all on Kadrina vallas 12 joogivee käitlejat ja 21 veevärki:

1. Aino Kaljo FIE, Metsaveere Turismitalu
2. Arbavere Puhkekeskus, OÜ Arbavere Puhkekeskus
3. Artur OÜ, Tee motell
4. AS Kadrina Soojus, Hulja alevik, Kadrina alevik, Kihlevere küla, Kiku küla, Leikude küla, Neeruti küla, Ridaküla, Salda küla, Viitna küla, Vohnja küla
5. O. K. Neeruti, AS Pariisi puhkeküla-laager
6. OÜ Agorek, Pallase puhkemaja
7. OÜ Kadrina Hooldekodu, Kadrina Hooldekodu
8. OÜ Kuusekännu Ratsakeskus, Kuusekännu Ratsatalu puhkemaja
9. OÜ Viitna Puhkekeskus, Viitna Puhkekeskus
10. Pille Rüütel FIE, Madi talu
11. Rein Kuusik FIE, Kuusiku loodustalu
12. Vaksali Trahter OÜ, Õnnela külalistemaja

Joogivee käitlejad teostavad joogivee kontrolli vastavalt ameti Ida regionaalosakonnaga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt joogiveeallika kontrolli kavale.

Kadrina valla veevärkide joogivesi vastab 2018. aasta veeanalüüside tulemuste alusel uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate osas sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 2 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" (edaspidi määrus nr 82) kehtestatud kvaliteedinõuetele. Indikaatorite osas ei vasta joogivesi määruse nr 82 nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas.

Seoses joogivee kvaliteedi mittevastavusega on ameti Ida regionaalosakond alustanud OÜ Kuusekännu Ratsakeskus suhtes riiklikku järelevalvemenetlust, sest veest leiti mangaani ja rauda. Raud ja mangaan on looduses levinud elemendid, mille kõrgenenud sisaldus joogivees halvendab vee organoleptilisi omadusi, tuues kaasa eelkõige ebameeldiva maitse ja hägususe. Kõrge rauasisaldusega võib kaasneda vee kollakas värvus ja pruun sette. 

Ameti kodulehel leiate täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta. Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel, kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse. Vastavalt VeeS § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

Lisaks juhib amet tähelepanu, et 27.10.2017 kehtima hakanud määruse nr 82 redaktsiooni kohaselt on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada.