Varade publitseerija

30. novembri Vallavolikogu istungi päevakord

Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. novembril 2022 algusega kell 16.00 Kadrina päevakeskuses. Eelnõud on kättesaadavad valla kodulehel https://www.kadrina.ee/eelnoud

Päevakorra eelnõu:

1. Määruse eelnõu "Kadrina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034" esimene lugemine – ettekanne Europolis OÜ esindaja Raul Altnurme

2. Arvamuse andmine Orapere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta – ettekanne keskkonnaspetsialist Pamela Talzi

3. Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneeringu kehtestamine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

4. Kinnisasja Kalda tn 40a võõrandamine – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

5. Kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras – ettekanne abivallavanem Aarne Laas

6. Kadrina valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine – ettekanne ehitusspetsialist Aivar Aruja

Teave

Kohaliku omavalitsuse pädevusest „Sõjahaudade kaitse seadusest" tulenevalt volikogu liikmete algatatud otsuse eelnõust Kadrina alevikus Pargi tänaval asuva Teise maailmasõja okupatsioonisümbolitega monumendi teisaldamise kohta