Varade publitseerija

30. novembril toimunud volikogu istungil otsustati ja tehti teatavaks

  1. Lõpetada määruse eelnõu "Kadrina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034" esimene lugemine.

  2. Anda arvamus Orapere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta pärast Keskkonnaametilt saadud teavet keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta.

  3. Kehtestada Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneering.

  4. Võõrandada kinnisasi Kalda tn 40a.

  5. Võõrandada avaliku enampakkumise korras Viitna külas Puraviku kinnistul asuv korteriomand.

  6. Anda nõusolek delegeerida Kadrina vallavalitsusele Kadrina valla andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine.

Teave

Tagasiside volikogule seoses kohaliku omavalitsuse pädevusest ja volikogu liikmete algatatud otsuse eelnõust Kadrina alevikus Pargi tänaval asuva Teise maailmasõja okupatsioonisümbolitega monumendi teisaldamise kohta.

Eestis kehtib sõjahaudade kaitse seadus. Seda, mis toimub sõjahaual, otsustab kaitseministeerium. See ei ole vallavolikogu pädevuses. Vallavalitsus esitas suvel kaitseministeeriumile avalduse, et monument asub Kadrina alevikus ebasobivas kohas. Kaitseministeerium nõustus sellega ja kaitseminister andis 21.10 välja vastava käskirja nr 252 "Sõjahaudades olevate säilmete ümbermatmine". Pargi tänaval asuv haud ja monument võeti nimekirja, kuid kaitseministeerium andis teada, et ooteaeg on pikk ja talvel ümbermatmisi ei teostata.

Samas on Kaitseministeerium ka selgitanud, et koos säilmete ümbermatmise otsustamisega lahendatakse hauamonumendi või -tähise teisaldamine, kohandamine, demonteerimine või säilitamine. Sõjahaudade kaitse seaduse järgi ümbermaetavate säilmete senisest asupaigast teisaldatakse hauamonument või muu hauatähis, nagu hauaplaat ja rist, säilmete uude matmispaika. Seega hauamonumendi demonteerimine ei kuulu kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Paraku 29. novembril eemaldas üks vallakodanik omavoliliselt Pargi tänaval oleva monumendi. Vallavanem Kairit Pihlak andis juhtumist teada kaitseministeeriumile. 

Järgmine volikogu toimub 28. detsembril.