Varade publitseerija

Kadrina vallavalitsuse 18. jaanuari 2023 istungi päevakord

Istungi päevakord:

1. Hajaasustuse programmi toetuse taotluste vastuvõtmine ja komisjoni moodustamine
2. Lähiaadressi muutmine: Kallukse, Väino uueks nimeks Kreegimäe
3. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine: Läsna, Vanapere
4. Kadrina Keskkooli projekteerimise juhtkomisjoni moodustamine
5. Detailplaneeringu algatamine Hulja aleviku Niiduvälja ja Tõnismäe tee 3 maaüksustel
6. Määruse eelnõu "Kadrina valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine" volikogule esitamine