Vallavalitsuse istungi päevakord, 30.06.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 30. juunil 2020. Istungi päevakord:

 1. Kadrina valla stipendiumi "Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased" stipendiumi saajate kinnitamine
 2. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
 3. Eraparklate ehitus- ja remonttööde teostamiseks eraldatud toetuse väljamaksmine KÜ Kihlevere 11
 4. Eraparklate ehitus- ja remonttööde teostamiseks eraldatud toetuse väljamaksmine KÜ Kihlevere Elamud
 5. Lihthanke "Kadrina valla teede pindamine 2020" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
 6. Riigihanke "Kadrina aleviku Viru tn kõnnitee ehitus" korraldamine
 7. Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kadrina rahvamaja remonttööd" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
 8. Projekteerimistingimuste määramine Võduvere küla, Madikse saun
 9. Projekteerimistingimuste määramine Võduvere küla, Madikse
 10. Projekteerimistingimuste määramine Sootaguse küla, Mudaaugu
 11. Projekteerimistingimuste määramine Võduvere küla, Ööbiku
 12. Väino ja Andrese katastriüksuste piiride muutmine, jagamine ja koha-aadresside määramine
 13. Mudaaugu katastriüksuse jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
 14. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 15. Scoutspataljoni taotluse "Rännakuga 2020" ajavahemikul 07.11.07.2020 kooskõlastamiseks läbivaatamine
 16. Teave