Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 

teenuse nimetus Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
kirjeldus Väljaspool isiku kodu osutata üldhooldsteenus on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline püsivalt iseseisvalt toime tulema kodustes tingimustes ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil.
Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole ise või koos ülalpidamiskohustuslastega suuteline
hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma, esitab Kadrina Vallavalitsusele vormikohase taotluse hoolekandeteenuse osaliseks rahastamiseks valla eelarvest.
Toetust on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistri järgne aadress on Kadrina vald ja kelle tegelik elukoht on Kadrina vallas.
Teenuse võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.
Üldhooldusteenust ei korralda vallavalitsus, kui teenuse vajaja või tema seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud on võimelised hoolekandeasutuses hooldamise korraldama või kui isik suunatakse riigi rahastatavale erihoolekandeteenusele.
teenuse maksumus Hoolekandeasutuse kehtestatud hind.                                                        
taotluse menetlemise aeg Otsus hoolekandeteenuse rahastamiseks vallaeelarvest tehakse 10 tööpäeva jooksul taotluse ametiasutuse dokumendiregistris registreerimisest arvates
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
Valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialsit Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalaspetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendava dokumendi koopia;
sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vmt);
ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et
ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (nt perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).
Vajadusel võib hooldust vajav isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.
taotluse vorm .rtf
.pdf