Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 

Teenuse nimetus Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Kirjeldus
Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond ja toimetulek täisealisele isikule, kes terviseseisundist, 
tegevusvõime langusest ja/või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei ole suuteline ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulema 
kodustes tingimustes ning kelle toimetuleku korraldamine teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega 
kodustes tingimustes ei ole võimalik.
                             
Üldhooldusteenuse saamiseks:
1. saab isik või tema lähedased pöörduda otse vabalt valitud teenuspakkuja poole;
2. esitab elukohajärgsele omavalitsusele taotluse ja hooldekodu valimisel abistab sotsiaaltöötaja. Pöördumisel selgitab omavalitsuse sotsiaaltöötaja välja inimese hooldusvajaduse, kui seda pole juba varem tehtud. 
Hoolduskulude tasumise Kadrina valla elanikele otsustab Kadrina vallavalitsus teenust vajava isiku taotluse alusel.
Taotlusele lisatakse teenuse osutajaga sõlmitud hooldusleping.
 
Maksumus

Tasumine toimub hoolekandeasutuse hinnakirja alusel. Hoolekandeasutuste hinnakirjad on leitavad asutuste kodulehtedelt.

Alates 01.07.2023 jõustuva hooldereformiga jaguneb väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohatasu teenust saava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel:

  • teenuse saaja ehk inimene tasub majutuskulud, toitlustuskulud ja muud teenuse osutamisega seotud isiklikud kulud;
  • Kadrina valla eelarvest tasutakse hoolduskulud, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud, vallavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude piirmäära ulatuses.

Kadrina vallavalitsuse 30. mai 2023 korralduse nr 103 punkti 1 alusel on alates 01. juulist 2023 väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulu piirmääraks kuni 650 eurot kalendrikuus.

KOV seatud piirmäär ei pea tagama hoolduskulude katmist iga teenuseosutaja juures ja sellisel juhul katab teenuse saaja puuduoleva summa teenuse saaja omavahenditest või ülalpidajate abiga.

Kui teenuse saaja sissetulek on madalam kui Statistikaameti avaldatud 2023 aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurus, katab kohaliku omavalitsuse üksus teenuse saaja tasutavate kulude ja teenuse saaja sissetuleku vahe, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja teenuse saaja sissetuleku vahe.

Sissetulekuna arvestatakse teenuse saaja riiklik pension, kogumispension kogumispensionide seaduse tähenduses, töövõimetoetus töövõimetoetuse seaduse tähenduses ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu sotsiaalmaksuseaduse tähenduses. 

2024. aastal on arvestuse aluseks 2023. aasta teise  kvartali keskmise vanaduspension summas 710,70 eurot.

Taotluse menetlemise aeg

Otsus abi andmiseks, sh  hoolekandeteenuse rahastamiseks valla eelarvest, tehakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ü
ldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine
Kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus.
Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
Vajaminevad dokumendid
  • kirjalik vormikohane taotlus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
Taotluse vorm .rtf  .pdf