Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 

teenuse nimetus Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
kirjeldus Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond ja toimetulek täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõime langusest ja/või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei ole suuteline ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulema kodustes tingimustes ning kelle toimetuleku korraldamine teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega kodustes tingimustes ei ole võimalik.
                             
Üldhooldusteenuse saamiseks:
  1. saab isik pöörduda otse vabalt valitud teenuspakkuja poole;
  2. esitab ametiasutusele taotluse, lisades taotleja võimalused üldhooldusteenuse eest tasumiseks.
Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole ise või koos ülalpidamiskohustuslastega suuteline hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma, esitab Kadrina Vallavalitsusele  taotluse hoolekandeteenuse osaliseks rahastamiseks valla eelarvest. Taotlusele lisatakse teenuse osutajaga sõlmitud hooldusleping.
maksumus Tasumine toimub hoolekandeasutuse hinnakirja alusel. Üldhooldusteenuse eest tasu maksmise puudujäävas osas otsustab vallavalitsus haldusakti alusel.
taotluse menetlemise aeg Otsus abi andmiseks, sh  hoolekandeteenuse rahastamiseks valla eelarvest, tehakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ü
ldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus.
Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
vajaminevad dokumendid
  • kirjalik vormikohane taotlus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
  • taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vmt);
  • ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  • vajadusel teenust taotleva isku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid või muid asjasse puutuvaid dokumente.
taotluse vorm .rtf  .pdf