Tasud ja haldamine

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus.

AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine.
Veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja, Salda, Ridaküla ja Neeruti külad.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise küsimustes palume pöörduda AS Kadrina Soojus poole, telefon 511 9334, e-post soojus@kadrina.ee
 

 TEADE UUE HINNA RAKENDUMISEST alates 01.08.2022 ASi Kadrina Soojus teeninduspiirkondades.

Nr.

Teenus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1

tasu võetud vee eest

1,14 €/m³

1,37 €/m³

2

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,69 €/m³

3,23 €/m³


Veeteenuse tasu kokku on 4,60 €/m³. 

Kehtestamise alus on Konkurentsiameti otsus 9-3/2022-016 20.06.2022.


VEETEENUSE HINNA KUJUNEMINE

Veeteenuse hind kujuneb Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) paragrahv 14 alusel. Vee-ettevõtja esitab Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna kehtestamiseks.

Haldusmenetluse käigus kontrollitakse ettevõtte raamatupidamist, ettevõtja peab põhjendama veeteenuse hinna moodustamise aluseid ning andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.

Konkurentsiamet analüüsib, et taotletud hind sisaldaks üksnes ÜVVKS § 14 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust.

Veeteenuse hinna kooskõlastamisel Konkurentsiameti poolt on vee-ettevõtjal õigus hind kehtestada  teatades  vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse veebilehel ning üks kord vähemalt ühes kohalikus või maakondlikus ajalehes.


Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri