Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 3. aprill 2023.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta, sealjuures peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest. Toetusvahenditesse panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. 

Taotleja elukoht peab olema 01.01.2023 seisuga rahvastikuregistri alusel sama majapidamine, millele toetust taotletakse. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Arvesse võetakse ka ajavahemikus 2018-2022 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa samale majapidamisele.

Kehtib 2018. a kinnitatud määrus.

Kadrina vallavalitsuse poolt seatud valdkonnad prioriteetsuse järjekorras:

1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepäästuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Infot programmi kohta saab Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt.

Abimaterjalid (failid manusena meilis, et teha iga see sõna aktiivseks ja viskaks õige dokumendi):

Taotlusvorm
Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus
Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
Projekti eelarve
Garantiikirja näidis
Arvutamise-abimees

Programmi kontaktisik Kadrina vallas on keskkonnaspetsialist Pamela Talzi (5342 2783, pamela.talzi@kadrina.ee)