Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor

20.03.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta, sealjuures peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest. Toetusvahenditesse panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. 

Taotleja elukoht peab olema 01.01.2024 seisuga rahvastikuregistri alusel sama majapidamine, millele toetust taotletakse. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest.

Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Arvesse võetakse ka ajavahemikus 2019-2023 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa samale majapidamisele.

Kadrina vallavalitsuse poolt seatud valdkonnad prioriteetsuse järjekorras:

1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepäästuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

 NB! Veevarustussüsteemide taotlejad:  soovitame kontrollida, et hinnapakkumus sisaldaks vajadusel vajalikke torusid ja nendega seotud materjale (mitte ei sisalda ainult kaevu ja pumpa ning nende tööde maksumust) - oluline on, et veevarustus jõuaks majani.
 NB! Kõigile taotlejatele: soovitame kontrollida, et hinnapakkumus sisaldaks riigilõivude osas ka projekti lõpus tehtavat kasutusteatise/-loa esitamist ehitusregistris.

Programmi eelistatud sihtrühmad on:

1. Kasusaajate hulgas on üks või rohkem kuni 18-aastast (k.a) last;

2. Aastal 1959 ja varem sündinud üksi või kahekesi antud majapidamises alaliselt elavad taotlejad.

Abimaterjal taotlust esitades:

taotlusvorm
- veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus
- autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- projekti eelarve
- garantiikirja näidis
- arvutamise-abimees

Pärast tööde teostamist esitada keskkonnaspetsialistile:

- üleandmise-vastuvõtmise akt (koostatakse tööde teostajaga)

- toetuse kasutamise aruanne (täita vormis olevad mõlemad alalehed)