Hajaasustuse programmist toetuse saajad

19.06.24

Kadrina Vallavalitsusele esitati 2024. aasta Hajaasustuse programmi 14 taotlust kogumaksumusega 88 676,37 eurot. Kokku taotleti toetust tegevuste finantseerimiseks 59 244,66 euro ulatuses.

Pärast 15. aprillil hindamiskomisjoni poolt läbi viidud paikvaatlust tunnistati vastavaks 12 taotlust, kogumaksumusega 71 758,63 eurot, milles toetust taotleti 48 077,31 eurot ja omaosaluseks garanteeriti 23 681,30 eurot. Paikvaatlust ei viidud läbi kahe taotleja puhul, kes eelnevalt teavitasid programmis osalemisest loobumisest.

Kadrina Vallavalitsus eraldab Hajaasustuse 2024 programmi kaasfinantseerimiseks rahalisi vahendeid 24 038,31 eurot ning riigipoolne toetussumma 2023 aastal on 24 039 eurot.

Hajaasustuse programmist toetuse taotluste menetlemise ja hindamise komisjon tegi ettepaneku rahuldada kõik 12 vastavaks tunnistatud ja hindamiskriteeriumite alusel pingeritta seatud taotlust, mis said hindamisel vähemalt 2.5 punkti.

Toetuse saajad 2024

  TOETUSE SAAJAD PROJEKT TOETUS SUMMAS
1. Kadi Merila Miku talu puurkaevu rajamine ning pumbasüsteemi paigaldamine ja veetrassi rajamine 3927,27
2. Heigo Tinno Koolitoa talu veevarustussüsteem 4450,41
3. Tiiu Mustonen Kanalisatsioonissüsteemid: omapuhastussüsteemi ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine, rajatud hooneteväliste kanalisatsioonisüsteemide teostus-mõõdistamine 4700,05
4. Heli Puusepp VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 1830
5. Rauno Käige Teeääre kinnistu biopuhasti 5116,92
6. Hannes Kiviloo Biopuhasti ja imbväljaku rajamine 6267,01
7. Hannes Valdmann Kinnistu veesüsteemi välja ehitamine 1077,73
8. Hannes Valdmann Kinnistu kanalisatsiooni nõuete kohane ehitus 4757,27
9. Sven Leiaru Kasekännu kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 6273,55
10. Raivo Essaul KANALISATSIOONISÜSTEEMI Ehitus 4882,33
11. Valdur Siim Väljaotsa, Uku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond Puurkaevu rajamine 4241,77
12. Tiiu Raidmaa Pihlamäe kinnistu veesüsteemi ioonvahetusfiltri paigaldamine 553

 

  Programmi kontaktisik Kadrina vallas on keskkonnaspetsialist Pamela Talzi (5342 2783, pamela.talzi@kadrina.ee)

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor

20.03.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta, sealjuures peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest. Toetusvahenditesse panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. 

Taotleja elukoht peab olema 01.01.2024 seisuga rahvastikuregistri alusel sama majapidamine, millele toetust taotletakse. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest.

Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Arvesse võetakse ka ajavahemikus 2019-2023 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa samale majapidamisele.

Kadrina vallavalitsuse poolt seatud valdkonnad prioriteetsuse järjekorras:

1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepäästuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

 NB! Veevarustussüsteemide taotlejad:  soovitame kontrollida, et hinnapakkumus sisaldaks vajadusel vajalikke torusid ja nendega seotud materjale (mitte ei sisalda ainult kaevu ja pumpa ning nende tööde maksumust) - oluline on, et veevarustus jõuaks majani.
 NB! Kõigile taotlejatele: soovitame kontrollida, et hinnapakkumus sisaldaks riigilõivude osas ka projekti lõpus tehtavat kasutusteatise/-loa esitamist ehitusregistris.

Programmi eelistatud sihtrühmad on:

1. Kasusaajate hulgas on üks või rohkem kuni 18-aastast (k.a) last;

2. Aastal 1959 ja varem sündinud üksi või kahekesi antud majapidamises alaliselt elavad taotlejad.

Abimaterjal taotlust esitades:

taotlusvorm
- veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus
- autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- projekti eelarve
- garantiikirja näidis
- arvutamise-abimees

Pärast tööde teostamist esitada keskkonnaspetsialistile:

- üleandmise-vastuvõtmise akt (koostatakse tööde teostajaga)

- toetuse kasutamise aruanne (täita vormis olevad mõlemad alalehed)