Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamine


toetuse nimetus Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamine
kirjeldus 

Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialast tegevust Kadrina vallas.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, seltsingud ja füüsilised isikud. Toetust antakse tegevusteks, mis on suunatud valla elanikele vaba aja sisustamiseks või mis on seotud valla esindamisega alljärgnevalt:

1) kultuuri- ja spordiüritusteks;

2) tegevustoetuseks.

Toetust antakse taotlejale, kellel puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.

Tegevustoetust ei anta või vähendatakse, kui:
- juhendaja saab antud tegevuseks vallalt tasu;
- kui taotlejal on võlgnevused valla ees;
- kui taotleja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või tehtud pankrotiotsus.

 

toetuse suurus

Maksimaalne toetuse määr on 70% ürituse või tegevuse maksumusest.

Toetuste kogumahu määramisel on aluseks vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarves kultuuri- ja spordiüritustele ja tegevustoetustele planeeritud summa.

menetlemise aeg

Vallavalitsus kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest taotluse vastavust toetamise korra §-des 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest kirjalikult e-posti teel taotlejale ja annab kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

Taotlused vaatab läbi volikogu kultuurikomisjon, kuhu on kaasatud vallavanem, valla kultuurivaldkonna eest vastutav isik ja valla spordivaldkonna eest vastutav isik.

Kultuurikomisjon teeb hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest taotluse rahuldamise kohta ettepaneku vallavalitsusele.

Vallavalitsus kinnitab korraldusega taotlused kuni 10 000 eurot.

Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlused täies mahus või osaliselt või jätta rahuldamata ühes põhjuse ära näitamisega.

Taotlused üle 10 000 eurot esitatakse volikogule otsustamiseks koos vallavalitsuse ettepanekuga.

Toetuste eraldamise järgmise aasta eelarvest otsustab vallavalitsus 30 tööpäeva jooksul eelarve vastuvõtmisest. Jooksva aasta eelarvest toetuste eraldamise otsustab vallavalitsus kultuurikomisjoni ettepaneku saamisel 14 tööpäeva jooksul.

Toetuse saajaga sõlmitakse leping.
Toetuse kasutamise kohta esitab toetuse saaja vormikohase aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu. 

õigusakt Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste  toetamise kord
kontaktisik Vallavanem Kairit Pihlak - 322 5602, Kairit.Pihlak@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Kadrina Vallavalitsusele vormikohase taotluse e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 15. novembriks toetuse saamiseks järgmise aasta eelarvest ning 15. aprilliks jooksva aasta eelarvest.

taotluse vorm kultuuri- ja spordiürituste toetuse taotlus .rtf; .pdf
tegevuste toetuse taotlus .rtf; .pdf
aruande vorm aruanne .rtf; .pdf