« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood: 10045989) (aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Puiestee tn 2, 44201) on maavara kaevandamise keskkonnaloa nr LVIM-016 omaja. Keskkonnaamet algatab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõike 2 punkti 4 alusel koosmõjus maapõueseaduse § 66 lõikega 2 keskkonnaloa nr LVIM-016 muutmise menetluse korrastamise suuna muutmiseks.

Laukasoo turbatootmisala mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas riigi omandis oleval Laukasoo turbaraba katastriüksusel (katastritunnis 27301:001:0560), mis kattub täies ulatuses Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndiga. Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri (edaspidi kaitse-eeskiri) võeti vastu Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määrusega nr 18. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitseja Keskkonnaamet. 28.04.2000 välja antud kaevandamisloal nr LVIM-016 on märgitud järgmine kõrvaltingimus: Karjääri maa rekultiveeritakse ehk korrastatakse metsamaaks ja veekogus.

Lahemaa rahvuspargi kaitseala hõlmab täielikult Euroopa Liidu (EL) Natura 2000 kaitsealade võrgustiku kuuluva Lahemaa linnu- ja loodusala. Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Sama direktiiviga sätestati Natura võrgustiku osaks ka 1979. aastal jõustunud linnudirektiivi (2009/147/EÜ) alusel valitud linnualad. Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Lahemaa rahvuspark ja ühtlasi Lahemaa loodusala kaitse-eesmärk on kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 2006, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas

Rahvusvahelise kohustuse täitmiseks on vajalik loodusdirektiivi elupaigatüüpide soodsa seisundi tagamine, st nende looduslik levila peab olema muutumatu suurusega või laiendama.

Keskkonnaamet leiab, et on põhjendatud muuta Lauka turbatootmisala korrastamise suund märgala taastamiseks. Kaevandamisloa nr LVIM-016 muutmisega ei muudeta muid loaga seatud ning hetkel kehtivaid nõudeid ja kohustusi, kuid kaasajastatakse asjakohases mahus.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee; 5656 4094).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/ (dokumendi registreerimisnumber: DM-115222-2)

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada menetluse algatamise otsuse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn). 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.