Hooldajatoetus

 

toetuse nimetus Hooldajatoetus
kirjeldus Hooldajatoetus on Kadrina Vallavalitsuse korralduse alusel määratud hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus. Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks kuid mitte kauemaks kui jooksva eelarveaasta lõpuni.
toetuse suurus Hooldajatoetuse arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.
Sügava puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 eurot kuus.
Raske puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 50 eurot kuus.
Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.
taotluse menetlemise aeg Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale ja hooldajale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
õigusaktid Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, e-post Siiri.Sammel@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse juures sotsiaalosakonna juhataja Rakvere tee 14, Kadrina alevik. 
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
taotleja esitab koos taotlusega hooldusvajadusega isikule puude määramise otsuse;
hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks määramise kohta
taotluse vorm taotlus.rtf
taotlus.pdf
nõusolek.rtf
nõusolek.pdf