Tühjendussagedused ja ligipääs mahutile

 Jäätmehoolduseeskirjaga on kehtestatud minimaalsed jäätmemahutite tühjendussagedused, mille kohaselt toimub olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusaladel (Kadrina ja Hulja alevik) vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel (kõik Kadrina valla külad) vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Kõigis valla eramutes on olmejäätmemahutite minimaalne suurus alates 80 liitrist ja lubatud on kasutada ka kuni 150 liitrist jäätmekotti, mille kaal täidetuna ei ületa 10 kg.

Kui Kadrina ja Hulja alevikes asuvatel elamuga kinnistutel kompostitakse biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid nõuetekohaselt ( JHE § 28 ) kinnises kompostris, võib vallavalitsuse loaga (keskkonnaspetsialist Pamela.Talzi@kadrina.ee) segaolmejäätmeid regulaarselt üle anda jäätmevedajale harvem, kuid mitte vähem, kui üks kord 12 nädala jooksul.

 NB! Jäätmemahuti tühjendamine peab toimuma sagedusega, mis väldib jäätmemahuti ületäitumist, ebameeldiva lõhna ning kahjurite tekkimist. Kui jäätmemahuti on ületäitunud s.t mahuti kaant ei ole võimalik sulgeda või on mahuti kõrvale/peale paigutatud lisaks jäätmekotte – esitab jäätmevedaja lisaks jäätmemahuti tühjendustasule ka mahutiväliste jäätmete äraveo eest kõrgema lisatasu vastavalt hinnakirjale.

Mahutitele tuleb tagada juurdepääs

Graafikus märgitud veopäeval tuleb tagada jäätmemahutile ohutu ja vaba juurdepääs ning jäätmemahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid saab tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast.

Kuni 800 - liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel jäätmemahutid ja jäätmekotid võivad asuda kuni 10 m kaugusel (väravast väljaspool) jäätmeveoki võimalikust peatuskohast. Kaugemal kui 10 m asuvate jäätmemahutite/jäätmekottide tühjendamise eest on jäätmevedajal õigus küsida lisatasu.

1100 liitrised ja suuremad jäätmemahutid tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale jäätmeveokit kandvale pinnale, millele on tagatud jäätmeveoki juurdepääs jäätmemahuti tühjendusküljelt.

Kokkuleppel jäätmevedajaga, kui jäätmemahuti on lukustatud või asub lukustatud värava/tõkkepuu taga, avab ja sulgeb jäätmevedaja lisatasu eest temale antud võtmega värava või tõkkepuu või paigaldab lisatasu eest oma võtmega kodeeritud tabaluku väravale/tõkkepuule.

Jäätmevaldajad võivad kasutada mitme kinnistu peale ühismahuteid, seejuures on jäätmekäitluslepingu sõlmimine kohustuslik ning jäätmekäitluslepingus peab olema olema fikseeritud kõik ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad, hõlmatavad kinnistud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ja ühismahuti asukoht ning suurus. Ühismahutina ei saa kasutada 100 - liitrist jäätmekotti.

Kadrina vallas mitme kinnistu omanik võib liituda korraldatud jäätmeveoga kõikide tema omandis olevate kinnistutega ning tal on õigus neil kinnistutel tekkivad jäätmed üle anda enda poolt valitud ühel kinnistul. Vallavalitsusele esitada ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus. Ühismahuti kasutamise taotluse vorm vallavalitsusele esitamiseks: https://www.kadrina.ee/jaatmevaldajate-uhise-jaatmemahuti-kasutamine

  NB! Juhul, kui veograafikus märgitud veopäeval jäätmeid üle ei anta s.t ei ole jäätmemahutit välja pandud või on takistatud jäätmemahutile juurdepääs, on jäätmevedajal õigus esitada jäätmevaldajale tühisõiduarve, mis on võrdne mahuti tühjendustasuga.