Kadrina aleviku, Uue tänava piirkonna detailplaneering

Kadrina Vallavalitsuse 2. mai 2023 korraldusega nr 85 algatati Kadrina alevikus Uue tänava piirkonnas detailplaneering.

Planeeritava ala asub Kadrina alevikus us tn 30 (tunnus 27202:001:0375), Uus tn 42 (tunnus 27202:001:0376), Pikk tn 44 (tunnus 27202:001:0377), Pikk tn 52 (tunnus 27202:001:0378), Puusepa tn 10 (tunnus 27305:003:0216),  Puusepa  tn  12  (tunnus  27305:003:0218)  ja  Puusepa  tn  14  (tunnus 27305:003:0219) maaüksustel. Planeeritava ala suurus kokku on ca 79 953 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse seadmine ning vajalike kommunikatsioonide ja rajatiste planeerimine.

Kadrina valla üldplaneeringu kohaselt asub piirkond tiheasustuses ning maaüksustele kehtestatud maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. Planeeringuga kavandatu ei muuda kehtivat Kadrina valla üldplaneeringut.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, korraldab vallavalitsus  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Hulja alevik, Tõnismäe tee detailplaneering

Kadrina Vallavalitsuse 2. mai 2023 korraldusega nr 84 algatati Hulja alevikus Tõnismäe tee piirkonnas detailplaneering.

Planeeritava ala asub Hulja alevikus Niiduvälja (tunnus 27202:001:0380),Juurvilja (tunnus 27202:001:0258) ja Tõnismäe tee 3 (tunnus 27202:001:0419) maaüksustel. Planeeritava ala suurus kokku on ca 28 600 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse seadmine ning vajalike kommunikatsioonide ja rajatiste planeerimine.

Kadrina valla üldplaneeringu kohaselt asub piirkond tiheasustuses ning maaüksustele kehtestatud maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. Planeeringuga kavandatu ei muuda kehtivat Kadrina valla üldplaneeringut.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, korraldab vallavalitsus  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Kadrina aleviku Uue tänava piirkonna detailplaneering

Kadrina Vallavalitsuse 31. jaanuar 2023 korraldusega nr 19 algatati Kadrina alevikus Uue tänava piirkonnas detailplaneering.

Planeeritava ala asub Kadrina alevikus Uus tn 30 (tunnus 27202:001:0375), Uus tn 42 (tunnus 27202:001:0376), Pikk tn 44 (tunnus 27202:001:0377) ja Pikk tn 52 (tunnus 27202:001:0378) maaüksustel. Planeeritava ala suurus kokku on ca 76 848 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse seadmine ning vajalike kommunikatsioonide ja rajatiste planeerimine.

Kadrina valla üldplaneeringu kohaselt asub piirkond tiheasustuses ning maaüksustele kehtestatud maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. Planeeringuga kavandatu ei muuda kehtivat Kadrina valla üldplaneeringut.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, korraldab vallavalitsus  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Hulja aleviku Tõnismäe tee piirkonna detailplaneering

Kadrina Vallavalitsuse 31. jaanuar 2023 korraldusega nr 20 algatati Hulja alevikus Tõnismäe tee piirkonnas detailplaneering.

Planeeritava ala asub Hulja alevikus Niiduvälja (tunnus 27202:001:0380),Juurvilja (tunnus 27202:001:0258) ja Tõnismäe tee 3 (tunnus 27202:001:0419) maaüksustel. Planeeritava ala suurus kokku on ca 28 600 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse seadmine ning vajalike kommunikatsioonide ja rajatiste planeerimine.

Kadrina valla üldplaneeringu kohaselt asub piirkond tiheasustuses ning maaüksustele kehtestatud maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. Planeeringuga kavandatu ei muuda kehtivat Kadrina valla üldplaneeringut.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, korraldab vallavalitsus  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Hulja Hindori kinnistu detailplaneering

Kadrina Vallavolikogu 28.09.2022 otsusega nr 46 võeti vastu Hulja aleviku Hindori kinnistu detailplaneering.

Planeeringuala suurus on 7040 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine ja vajalike kommunikatsioonide planeerimine päikesepargi rajamiseks võimsusega kuni 400 kW. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole kooskõlas kehtiva Kadrina valla üldplaneeringuga ja muudab Kadrina valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.10.2022 kuni 15.11.2022 Kadrina vallamajas Kadrinas Rakvere tee 14 tööaegadel. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detail- planeeringu kohta arvamust.

 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17.11.2022 kell 10:00 Kadrina vallamajas (Rakvere tee 14, Kadrina) II korruse saalis.

Detailplaneering

Hulja aleviku Tõnismäe 6 detailplaneeringu algatamine

 

Kadrina Vallavalitsuse 10.12.2019 korraldusega nr 265 algatati Hulja alevikus Tõnismäe 6 kinnistule (27202:001:0288) pindalaga 1351 m2 detailplaneering.

Kadrina Vallavalitsus võttis 21. juuli 2020 korraldusega nr 219 vastu Hulja aleviku Tõnismäe tee 6 detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 17.08.2020-31.08.2020 Kadrina vallamajas tööpäeviti kella 9-16-ni, reedeti kella 14-ni ja valla kodulehel.

  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.09.2020 kell 15:00 Kadrina vallamaja II korruse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Tõnismäe tee 6 kinnistu (27202:001:0288, pindalaga 1351 m) 2017.aastal kehtestatud detailplaneeringu (Kadrina Vallavolikogu 25.01.17 otsus nr 182) järgse hoonestusala suurendamine ja lubatud ehituskõrguse suurendamine, tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu eesmärk kinnistul kehtivate hoonestustingimuste muutmine. Kavandatav tegevus on kooskõlas Kadrina valla kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneering ei muuda Kadrina valla üldplaneeringut.

 

Tõnismäe 6 detailplaneering

Kooskõlastused

Detailplaneeringu lisa - hoone vaated

 

Tammepargi kinnistu korterelamute ala detailplaneering

 

Kadrina Vallavolikogu võttis 26. juuni 2019 otsusega nr 105 vastu Tammepargi korterelamute ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek oli ajavahemikus 22.07-21.08.2019.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 22.08.2019 Kadrina vallamajas. Avalikul arutelul detailplaneeringu põhilahendusi muutvaid ettepanekuid ei tehtud.

 

Tammepargi detailplaneering

Kooskõlastused

Lisad

Tehnilised tingimused