Tammepargi kinnistu korterelamute detailplaneeringu avalik arutelu

 

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja Tammepargi kinnistu (27202:001:0138) korterelamute ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu.

 Arutelu toimub 18. märtsil 2019 kell 15:00 Kadrina vallamaja saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on kolme korterelamu krundi moodustamine, s.h maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusprintsiipide ja hoonete arhitektuursete tingimuste määramine, tehnovõrkude, teedevõrgu, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Tammepargi detailplaneeringu seletuskiri 

Tammepargi detailplaneeringu eskiislahendus

 

Arbavere küla Palkoja baas kinnistu ja osaliselt Loobu metskond 31 kinnistu detailplaneering

 

Kadrina Vallavalitsus algatas 05.02.2019 korraldusega nr 40 Kadrina vallas Arbavere külas Palkoja baas kinnistu ja osaliselt Loobu metskond 31 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu põhieesmärk on Eesti Geoloogiateenistuse (EGT) Palkoja baas kinnistu kärnihoidlate kompleksi laiendamine Loobu metskond 31 kinnistu ca 2,5 suurusele alale, uue krundi moodustamine ja maa sihtotstarbe muutmine.

Detailplaneeringuga lahendatakse ehitusõiguse määramine, Loobu metskond 31 kinnistu ja Palkoja baas kinnistu krundijaotuse teostamine, sihtotstarbe muutmine, kogu planeeritava ala liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Täpsem info: ehitusspetsialist Meelis Suvi, Meelis.Suvi@kadrina.ee või 322 5625