Täisealise isiku hooldus

 

teenuse nimetus Täisealise isiku hooldus
kirjeldus Täisealise isiku hoolduse eesmärk on seada isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, hooldus. Teenuse võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.
Hooldajaks võib määrata isiku, kes ei ole üldjuhul hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel endal ei ole määratud rasket või sügavat puuet.                                                                  Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.
Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul tähtajaliselt.
  Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.
Hooldajatoetuse arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.
Sügava puudega isiku hooldajale makstakse 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.
Raske puudega isiku hooldajale makstakse 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.
Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.
taotluse menetlemine Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaalala töötaja hooldust vajavat isikut tema elukohas, et läbi hindamise  selgitada välja hooldusvajadus ja maht ning hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet pakkuda.
Otsus taotluse kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul taotluse ametiasutuse dokumendiregistris registreerimisest ning tehakse  teatavaks taotlejale ja hooldajale 5 tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval Kadrina  valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
hooldajaks määratava isiku kirjalik nõusolek;
isikut tõendav dokument.
Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente (otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms.)
taotluse vorm taotlus.rtf
taotlus.pdf
nõusolek.rtf
nõusolek.pdf